Podmínky použití

Poslední aktualizace: 11.7.2016

Vítejte na internetových stránkách www.mujpacient.cz (dále jen „internetové stránky“). Provozovatelem těchto internetových stránek je společnost PEARS HEALTH CYBER, s.r.o., se sídlem Voctářova 2449/5, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ: 25784684, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 69981 (dále jen „společnost”). Cílem internetových stránek je obecná konzultace týkající se léčby onkologicky nemocných pacientů, jejímž účelem je poskytnutí nezávazné informace (názoru) kolegia lékařů bez vztahu k indikaci léčby a konkrétnímu pacientovi. Internetové stránky nejsou určeny ani doporučovány jako náhrada odborného lékařského poradenství. Internetové stránky jsou určeny pro odborníky ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., tedy pro osoby oprávněné léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat.

Souhlas s právním upozorněním a jeho změnami

Přístupem na internetové stránky a jejich užíváním potvrzujete, že jste si toto právní upozornění přečetl/a a že s ním souhlasíte. Internetové stránky, jejich obsah a toto právní upozornění mohou být bez předchozího upozornění příležitostně aktualizovány nebo změněny. Příslušnou aktualizací a/nebo změnou jste vázán/a od okamžiku jejich uveřejnění. Každý uživatel je povinen používat internetové stránky v souladu s těmito podmínkami a pokyny pro použití (viz níže).

Dostupnost internetových stránek

Internetové stránky jsou navrženy tak, aby splňovaly právní předpisy Evropské unie, a jsou určeny pro použití pouze pro obyvatele Evropské unie. Pro některé osoby nebo v některých zemích mimo Evropskou unii může být přístup na internetové stránky nezákonný. Pokud k internetovým stránkám přistupujete z území mimo Evropskou unii, činíte tak na vaše vlastní nebezpečí a odpovědnost.

Autorské právo a ochranné známky

Internetové stránky a jejich obsah jsou vlastnictvím společnosti a jsou chráněny právními předpisy týkajícími se práva autorského. Informace, včetně textu, obrázků, audio a video souborů, si na internetových stránkách můžete prohlížet a můžete si je stahovat pro své vlastní nekomerční použití. Žádné úpravy nebo další rozmnožování internetových stránek a jejich obsahu nejsou dovoleny. Je zakázáno distribuovat, upravovat, přenášet, opětovně používat nebo opětovně vyvěšovat tyto internetové stránky nebo jejich obsah. Ochranné známky, značky služeb, obchodní názvy a obchodní úpravy uvedené na těchto internetových stránkách jsou chráněny vnitrostátními a mezinárodními právními předpisy. Jakékoli využití výše uvedeného bez předchozího písemného oprávnění společnosti je zakázáno.

Upozornění na záruky

INTERNETOVÉ STRÁNKY A JEJICH OBSAH SE POSKYTUJÍ „TAK, JAK JSOU”. SPOLEČNOST NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY OHLEDNĚ ÚPLNOSTI, SPRÁVNOSTI, PŘÍSTUPNOSTI INTERNETOVÝCH STRÁNEK A JEJICH OBSAHU A JEJICH PŘÍPADNÉHO NEOMEZOVÁNÍ A POUŽITELNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL. SPOLEČNOST NEPOSKYTUJE ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ ANI ŽÁDNÉ ZÁRUKY, ŽE INTERNETOVÉ STRÁNKY A JEJICH OBSAH NEOBSAHUJÍ ŽÁDNÉ VIRY, WORMY ANI JINÉ KÓDY, KTERÉ BY MOHLY MÍT ŠKODLIVÉ NEBO DESTRUKTIVNÍ VLASTNOSTI.

SPOLEČNOST ANI ŽÁDNÁ JINÁ STRANA, KTERÁ SE PODÍLÍ NA TVORBĚ NEBO HOSTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK NEBO JEJICH OBSAHU, NENESOU ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA PŘÍPADNÉ PŘÍMÉ, VEDLEJŠÍ, NÁSLEDNÉ, NEPŘÍMÉ NEBO SANKČNÍ NÁHRADY ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z PŘÍSTUPU K TĚMTO INTERNETOVÝM STRÁNKÁM A/NEBO JEJICH OBSAHU, JEJICH UŽÍVÁNÍ, NEMOŽNOSTI UŽÍVAT, SPOLÉHÁNÍ SE NA NĚ NEBO JAKOUKOLI JEJICH CHYBU NEBO OPOMENUTÍ.

Rozhodné právo

Veškeré případné nároky týkající se internetových stránek a jejich obsahu se řídí právním řádem České republiky. Používáním internetových stránek souhlasíte s výhradní jurisdikcí českých soudů.

Odkazy na jiné webové stránky

Internetové stránky mohou obsahovat reference nebo odkazy na jiné stránky, které nemá společnost pod kontrolou a na něž se nevztahuje toto právní upozornění. Tyto reference a/nebo odkazy jsou poskytovány pouze pro vaši orientaci a společnost neodpovídá za případné škody nebo újmy vyplývající z těchto stránek nebo referencí či odkazů na ně.

Odkazy na internetové stránky

Bez předchozího písemného souhlasu společnosti je zakázáno provádět rámování těchto internetových stránek nebo jejich obsahu, vytvářet hluboké odkazy, zrcadlení (mirroring) nebo opakovaně vysílat tyto internetové stránky nebo jejich obsah, ani z nich citovat nebo je použít na webové stránce třetí strany.

Zásady ochrany osobních údajů

Používání internetových stránek souhlasíte s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Při nakládání s osobními údaji je zásadně zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a související právní normy.

Osobním údajem je jakákoliv informace týkající se přímo či nepřímo identifikovatelné fyzické osoby (dále jen „osobní údaj“). Subjektem osobních údajů je návštěvník internetových stránek (dále také „subjekt“). Správcem osobních údajů je společnost PEARS HEALTH CYBER, s.r.o., sídlem Voctářova 2449/5, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ: 25784684, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 69981 (dále také „správce“).

Některé části internetových stránek mohou vyžadovat zadání informací různého charakteru a osobních údajů. Tyto osobní údaje můžete zadat, pokud chcete využít dané funkce. Funkcí může být například vkládání dotazů – viz níže, účast na akci/soutěži nebo vyžádání informačního zpravodaje (tzv. newsletter). Odesláním dotazu navíc udělujete souhlas správci tento anonymizovat (tedy odstranit veškeré osobní údaje) a zveřejnit jej na internetových stránkách, případně použít jej dle těchto podmínek. Vždy budete informováni, které osobní údaje jsou povinné. Poskytnuté osobní údaje je správce oprávněn nad rámec zpracování potřebného pro danou funkci využít, pouze pokud k tomuto udělíte souhlas. V takovém případě jsou osobní údaje zpracovávány v zadaném rozsahu také za účelem zasílání odborných informací včetně informací o odborných akcích, jakož i zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb. Takový souhlas je dobrovolný a je poskytován na dobu neurčitou, resp. do jeho odvolání, když může být písemně kdykoliv na adrese správce odvolán. Správce je oprávněn osobní údaje zpracovávat prostřednictvím zpracovatele v podobě odborného kolegia, společnosti zajišťující správu internetových stránek a zasílání informačních zpravodajů. Subjekt bere na vědomí, že mu budou při poskytnutí osobních údajů v rámci vkládání dotazu, mimo jiné na zadanou e-mailovou adresu chodit upozornění týkající se nových vložených odpovědí a reakcí na dotaz.

Subjekt má práva dle §§ 11,12 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., tedy zejména - poskytnutí údajů je dobrovolné; tento souhlas může být bezplatně kdykoliv na adrese správce písemně odvolán; právo požádat správce o informaci o zpracování osobních údajů, tj. právo tzv. přístupu k osobním údajům; právo na opravu nesprávných osobních údajů, blokování, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování svých práv se subjekt může na správce obrátit se žádostí o nápravu či vysvětlení. Tím není dotčeno právo obrátit se na dozorový orgán. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů – http://www.uoou.cz.

Cookies

 1. Pro zlepšení uživatelského komfortu návštěvníků a uživatelů našich internetových stránek a pro zajištění dalších úkolů používáme technologii cookies. Cookies jsou miniaturní soubory, které váš prohlížeč uloží do vašeho počítače při vstupu na internetovou stránku, jež tuto technologii využívá. Cookies mimo jiné umožňují provozovateli internetových stránek odlišení vaší osoby od ostatních návštěvníků a uživatelů jeho internetových stránek.
 2. Cookies mohou být použity zejména pro následující účely:
  • umožnění pohybu návštěvníka, resp. uživatele internetových stránek, po stránkách a využívání jejich funkcí, jako například přístupu do zabezpečených částí (sekcí) internetových stránek atd.;
  • shromažďování informací o tom, jak návštěvníci a uživatelé internetových stránek používají stránky, jako například které internetové stránky jsou navštěvovány nejčastěji nebo zda návštěvníci nebo uživatelé internetových stránek přijímají zprávy o chybách atd.; tyto cookies se používají zejména pro vylepšení funkčnosti a funkcionality budoucích verzí internetových stránek;
  • uchovávání údajů o volbách (resp. výběrech) uskutečněných návštěvníky a uživateli internetových stránek, jako například volbě uživatelského jména, výběru jazyka nebo regionu atd.; tyto cookies se používají zejména k zajištění osobního (resp. personalizovaného) přístupu pro návštěvníky a uživatele internetových stránek;
  • reklamní a marketingové účely; tyto cookies se používají zejména k zajištění osobního (resp. personalizovaného) přístupu v oblasti reklamy a marketingu.
 3. V případě nesouhlasu s používáním cookies je možno tyto zablokovat příslušným nastavením internetového prohlížeče nebo jiného počítačového programu (tj. nastavte svůj internetový prohlížeč nebo jiný počítačový program tak, aby blokoval, resp. zakazoval/nepovoloval, použití technologie cookies). Dovolujeme si vás však v této souvislosti upozornit, že zablokováním technologie cookies můžete (z technických důvodů) omezit nebo vyloučit (resp. znemožnit) přístup na některé internetové stránky a/nebo funkcionalitu těchto stránek a/nebo jejich částí (sekcí) a/nebo omezit nebo vyloučit (resp. znemožnit) některé jimi standardně poskytované funkce. Například pro Windows Internet Explorer naleznete podrobný návod k nastavení cookies zde: http://windows.microsoft.com/cs-cz/windows-vista/block-or-allow-cookies.

  Více o cookies včetně přehledu aktivních cookies a nastavení jejich blokování můžete nalézt rovněž zde: http://www.youronlinechoices.com/cz/.
 4. Zároveň si vás dovolujeme informovat, že nastavení vašeho internetového prohlížeče nebo jiného počítačového programu, který nebude blokovat používání technologie cookies (tj. nastavení, které nebude blokovat, resp. zakazovat, použití technologie cookies, nebo nastavení, které bude použití technologie cookies přímo povolovat), se považuje za souhlas s používáním technologie cookies pro účely uvedené výše v bodě 2.

Google Analytics

Prostřednictvím nástroje Google Analytics získáváme statistická data o uživatelích tohoto webu, konkrétně jde o návštěvnost, čtenost jednotlivých rubrik a zařízení, ze kterého návštěvník přišel na web. Jak společnost Google využívá data, se dozvíte zde: https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/partners/

Farmakoviliganční informace - povinnost hlášení nežádoucích účinků

Hlášení podezření na nežádoucí účinky související s užíváním léčivých přípravků jsou důležitým zdrojem informací. Povinnost hlásit závažné nebo neočekávané nežádoucí účinky Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv mají všichni zdravotničtí pracovníci.

Prosíme Vás o hlášení jakéhokoliv podezření na závažný nebo neočekávaný nežádoucí účinek léčivého přípravku. Pro nahlášení nežádoucích účinků použijte elektronický Formulář pro hlášení nežádoucího účinku - http://www.sukl.cz/modules/undesired/, který je dostupný na internetových stránkách SÚKL. Vaše hlášení jsou zdrojem informací pro přesnější bezpečnostní profil léčivého přípravku.

Kontakt

V případě jakýchkoli otázek týkajících se podmínek použití internetových stránek nás prosím kontaktujte na adrese:
monika.svobodova@mujpacient.cz

„Pokyny pro použití“

Používání těchto stránek je možné pouze po potvrzení odbornosti zaškrtnutím pole: „Potvrzuji, že jsem odborníkem“, což znamená, že výslovně prohlašujete a potvrzujete, že jste odborníkem podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tedy, že jste osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat nebo předepisovat.

Vkládání dotazů

Dotazy je možné vkládat prostřednictvím odkazu („Vložte svůj dotaz“).

Dotazy musí vždy obsahovat:

 • osobní anamnézu
 • TNM stádium
 • histologický nález
 • předchozí léčbu
 • dotaz pro kolegium

Dotazy nesmí obsahovat:

 • žádné osobní údaje třetích osob,
 • osobní údaje uživatele nad rámec účelu dotazu, resp. odpovědi na dotaz,
 • hanlivé, urážlivé výrazy či jiná sdělení v rozporu s právními předpisy a dobrými mravy.

Dotazy mohou obsahovat pracoviště uživatele, jeho jméno a příjmení, indikaci (zařazení dotazu) a jeho e-mail. Dotazy také mohou obsahovat uvedení konkrétního názvu léčivého přípravku.

Úprava dotazu

Dotazy vkládané na internetové stránky nebudou po zveřejnění obsahovat žádné osobní údaje. V případě, že dotaz není anonymní, pak si provozovatel internetových stránek, vyhrazuje právo dotaz anonymizovat a publikovat pouze text neobsahující osobní údaje.

Provozovatel je oprávněn dotaz v případě potřeby upravit/zkrátit. Provozovatel je rovněž oprávněn bez dalšího upozornění dotaz odstranit. Na odpověď na dotaz není právní nárok.

Dotazy je možné po vložení upravit pouze pokud toto odsouhlasí provozovatel internetových stránek.

Odpověď na dotaz

Provozovatel si vyhrazuje právo dotaz i bez uvedení důvodu neuveřejnit. Provozovatel si vyhrazuje právo i bez uvedení důvodu na dotaz nezajistit odpověď. Odpověď bude uveřejněna v příslušné záložce na www.mujpacient.cz spolu s anonymizovaným dotazem. Společnost neodpovídá za správnost odpovědi na konkrétní dotaz. Odpověď vyjadřuje pouze odborný názor lékařů z kolegia a nezbavuje tazatele povinnosti postupovat při léčbě pacienta v souladu s právními předpisy a etickými normami.

V případě problémů s přihlášením či vkládáním dotazů nás kontaktujte na: monika.svobodova@mujpacient.cz