Změny úhrad platné od 1. 6. 2020 týkající se účinných látek fulvestrant, trastuzumab, paklitaxel a docetaxel

Informace o úhradě léčivých přípravků
Změny úhrad platné od 1. 6. 2020 týkající se účinných látek fulvestrant, trastuzumab, paklitaxel a docetaxel

Přinášíme nové informace o změnách indikačního omezení u účinných látek fulvestrant, trastuzumab, paklitaxel a docetaxel. Fulvestrant je hrazen v léčbě hormonálně dependentního (ER pozitivního) lokálně pokročilého nebo metastatického karcinomu prsu u postmenopauzálních žen: 1) po vyčerpání předchozí léčby tamoxifenem a inhibitory aromatázy, tj. ve třetí linii léčby, při relapsu onemocnění v průběhu adjuvantní antiestrogenové terapie nebo po jejím ukončení nebo v případě progrese onemocnění při léčbě antiestrogeny, 2) které nebyly dříve léčeny endokrinní léčbou, pokud jejich stav výkonnosti odpovídá ECOG 0–1 a pokud nejsou onemocněním postiženy viscerální orgány. Pro oba body platí, že fulvestrant je hrazen do progrese onemocnění či do doby, kdy pacientka léčbu přestane snášet.

Které konkrétní změny se týkají dalších účinných látek? 

Fulvestrant

Trastuzumab

Paklitaxel

Docetaxel