Mějte přehled o dění v onkologii

Pravidelná dávka novinek v podobě článků, reportáží i přednášek

» Z oboru » 28denní mortalita u pacientů s hematologickými malignitami a septickým šokem dle kritérií Sepsis-3 – výsledky a prediktory

28denní mortalita u pacientů s hematologickými malignitami a septickým šokem dle kritérií Sepsis-3 – výsledky a prediktory

Odborné články Výtahy
28denní mortalita u pacientů s hematologickými malignitami a septickým šokem dle kritérií Sepsis-3 – výsledky a prediktory

Autor: MUDr. Vlasta Raušová
Za poslední tři desetiletí se míra přežití u rakoviny výrazně zlepšila. S klesající mortalitou a stárnutím populace s rakovinou se zátěž tímto onemocněním výrazně zvyšuje. Stále větší populace pacientů s rakovinou, zejména pacientů s hematologickými malignitami, má ve srovnání s populací bez rakoviny výrazně vyšší riziko rozvoje sepse. Recentní epidemiologická data ukazují, že jeden z pěti pacientů se sepsí má rakovinu a 8,5 % všech úmrtí na rakovinu je spojeno s těžkou sepsí.

Mezi lety 2009 a 2014 se výskyt sepse ve Spojených státech zvýšil o 10,3 % (95 % CI, 7,2 %–13,3 %). V roce 2017 bylo celosvětově hlášeno 11 milionů úmrtí souvisejících se sepsí, což představuje 19,7 % všech úmrtí v daném roce. Ve Spojených státech se odhaduje, že jedna třetina úmrtí hospitalizovaných pacientů souvisí se sepsí. Celkově se úmrtnost na sepsi pohybuje mezi 12,5 % a 17 %, u septického šoku může být až 34,2 %. V kohortě pacientů se solidními nádory a hematologickými malignitami (období 1994-2015) měli pacienti se sepsí a septickým šokem 30denní mortalitu 42,6 %. 

Většina velkých epidemiologických studií uvádí kombinaci sepse se septickým šokem a pomíjí pacienty s rakovinou. Některé studie se zabývají kriticky nemocnými pacienty s hematologickými malignitami, ale ne sepsí nebo septickým šokem, zatímco jiné zprávy se zabývají septickým šokem u této populace před nejnovější mezinárodní konsensuální definicí pro sepsi a septický šok z roku 2016, a proto použily definici Sepsis-2. Některé studie zahrnovaly malé kohorty nebo byly rozloženy do dlouhých období, což vedlo k časovému zkreslení. V jiných studiích jsou hlášeny společně těžká sepse a septický šok. 

Tato studie informuje o krátkodobých výsledcích a nezávislých prediktorech 28denní mortality u dospělých pacientů s hematologickými malignitami a septickým šokem dle nové, třetí, mezinárodní konsensuální definice pro klinická kritéria sepse a septického šoku (Sepsis-3) z komplexního onkologického centra. 

V této studii u 459 dospělých pacientů s hematologickými malignitami a septickým šokem (n=459) podle kritérií Sepsis-3 zemřelo do 28 dnů 67,8 % pacientů a pouze 1 z 5 pacientů (19,4 %) byl po 90 dnech naživu. Střední věk pacientů byl 63 let (rozmezí 18–89 let), 39 % byly ženy, transplantaci kmenových buněk podstoupilo 109 (23,7 %) pacientů. Nepřeživší měli vyšší Charlsonův komorbiditní index (CCI), před přijetím na JIP byli déle hospitalizováni (P=0,01) a při diagnóze a během hospitalizace bylo jejich onemocnění závažnější (P < 0 ,001).

Analýza více proměnných ukázala přínos pro přežití u pacientů, kteří dostávali aminoglykosidy a faktor stimulující kolonie granulocytů (G-CSF), a u pacientů s vyššími hladinami albuminu. Respirační selhání, vyšší hladiny laktátu a vyšší skóre SOFA (Sequential Organ Failure Assessment score) byly spojeny se zvýšenou mortalitou. Nejvyšší mortalita byla u pacientů po transplantaci, kteří měli reakci štěpu proti hostiteli. 

Přežití pacientů s rakovinou a pacientů se sepsí se během posledních dekád zlepšilo, zejména po mimořádném mezinárodním úsilí ve vzdělávání v oblasti sepse a vývoji léčebných strategií ke snížení mortality na sepsi; nicméně tato studie ukazuje špatné výsledky u pacientů s hematologickými malignitami splňujícími kritéria Sepsis-3. Tato kohorta zahrnovala populaci s vysokým skóre SOFA a vysokým CCI, významnou potřebou ventilační podpory a vysokým výskytem akutního selhání ledvin. Naproti tomu pacienti se septickým šokem, nesplňující kritéria Sepsis-3, vykazovali vysokou, ale přesto významně nižší mortalitu. Tyto rozdíly zdůrazňují dopad definice Sepse 3. 

Tato studie je první, která komplexně popisuje krátkodobou mortalitu dospělých pacientů s hematologickými malignitami přijatých na JIP a splňujících kritéria Sepsis-3 pro septický šok. Navzdory celkovému zlepšení přežití u pacientů s rakovinou a sepsí uváděným v literatuře za poslední dvě desetiletí, stejně jako dopadu definice Sepsis-3, je septický šok u pacientů s hematologickými malignitami stále spojen s vysokou mortalitou a nízkým 90denním přežitím. Tyto výsledky jsou naléhavou výzvou k akci s vyšší informovaností, včetně dalšího hodnocení intervencí, jako je dřívější přijetí na JIP, podávání aminoglykosidů a léčba G-CSF.

Zdroj: Manjappachar N.K. et al., Outcomes and Predictors of 28-Day Mortality in Patients With Hematologic Malignancies and Septic Shock Defined by Sepsis-3 Criteria, J Natl Compr Canc Netw 2022;20(1):45–53, doi: 10.6004/jnccn.2021.7046

Sdílet
Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.