Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.

Aktivní onkologická léčba spojená se zvýšeným rizikem náhlé srdeční smrti. Více v článku ZDE

×
» Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Poslední aktualizace: 17. 1. 2023

Přístupem na internetové stránky a jejich užíváním potvrzujete, že jste si přečetl/a Podmínky použití, Zásady ochrany osobních údajů a Zásady práce s cookies a že s nimi souhlasíte. Internetové stránky, jejich obsah a dokumenty zmíněné v předchozí větě mohou být bez předchozího upozornění příležitostně aktualizovány nebo změněny. Příslušnou aktualizací a/nebo změnou jste vázán/a od okamžiku jejího uveřejnění.

Obsah

Definice
Kontaktní údaje správce
Dotazy
Účast na akci
Registrace k odběru informačního zpravodaje (tzv. newsletter)
Farmakovigilanční informace – povinnost hlášení nežádoucích účinků
Plnění právních povinností
Oprávněný zájem
Soubory cookies
Práva subjektu
Kontakt

Definice

Osobním údajem je jakákoliv informace týkající se přímo či nepřímo identifikovatelné fyzické osoby („osobní údaj“).

Subjektem osobních údajů je návštěvník internetových stránek („subjekt“).

Správcem osobních údajů je společnost PEARS HEALTH CYBER EUROPE, s.r.o., sídlem Voctářova 2449/5, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ: 140 58 987, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 359748 („správce“).

Internetovou stránkou se rozumí www.mujpacient.cz („internetové stránky“).

Účinnou právní úpravou relevantní ve vztahu ke zpracování osobních údajů se rozumí zejména Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR“), zákon č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů a také zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Kontaktní údaje správce

Na správce se můžete obrátit následujícím způsobem:

Poštou: PEARS HEALTH CYBER EUROPE, s.r.o., Voctářova 2449/5, Libeň, 180 00 Praha 8

E-mailem: phc@pearshealthcyber.com

Tel: +420 272 732 996

Správce je oprávněn osobní údaje zpracovávat prostřednictvím zpracovatele v podobě odborného kolegia, společnosti zajišťující správu internetových stránek a zasílání informačních zpravodajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pro zajištění maximální ochrany Vašich osobních údajů po celou dobu zpracování společností PHC byl jmenován pověřenec pro ochranu osobních údajů, jímž je Ing. Petr Sunek (tel. +420 736 612 171). Můžete ho kontaktovat telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu: dpo@pearshealthcyber.com.

Dotazy

Účel: Sdílením dotazu v rámci odborné veřejnosti je možné porovnat zkušenosti, edukovat se a získat názory jiných odborníků.

Rozsah údajů: kontaktní a identifikační údaje, obsah dotazu a technická data, zejména Vaše jméno a příjmení, pracoviště, specializace, e-mail, název případu. Nad rámec uvedeného můžeme shromažďovat rok narození Vašich pacientů, pokud je součástí Vašeho dotazu.

Doba uchování: 2 roky, nejdéle do odvolání souhlasu, ne však déle než pomine účel zpracování.

Právní základ: souhlas, který je možné kdykoliv odvolat.

Příjemci: Odesláním dotazu navíc udělujete souhlas správci tento anonymizovat (tedy odstranit veškeré osobní údaje) a zveřejnit jej na internetových stránkách, případně použít jej dle těchto Zásad ochrany osobních údajů. Subjekt bere na vědomí, že mu budou při poskytnutí osobních údajů v rámci vkládání dotazu, mimo jiné na zadanou e-mailovou adresu, chodit upozornění týkající se nových vložených odpovědí a reakcí na dotaz. Takto poskytnuté souhlasy máte právo kdykoli odvolat – v takovém případě dojde k odstranění Vašeho dotazu z internetových stránek.

Účast na akci

Účel: v rámci projektu je možné účastnit se akcí pořádaných správcem.

Rozsah údajů: dle údajů předaných správci pro účast na akci.

Doba uchování: stanoveno podmínkami akce.

Právní základ: souhlas

Souhlas může být kdykoliv odvolán. Odvoláním souhlasu účast na akci končí.

Registrace k odběru informačního zpravodaje (tzv. newsletter)

Účel: zasílání informačních e-mailů dle volby subjektu (informace týkající se projektu můjpacient.cz a/nebo informace z oblasti farmacie, biomedicíny a dalších odborných projektů včetně informací třetích stran. Účel zahrnuje zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky. Součástí účelu je provádění segmentace pro volbu vhodných informací dle specializace a dalších údajů předaných subjektem či dle preferencí zjištěných od subjektu. Využíváme rovněž nástroje k anonymnímu zjišťování čtenosti e-mailů, jejich otvírání a proklikávání.

Rozsah údajů: jméno a příjmení, tituly, lékařská specializace, e-mail a stát, ve kterém pracujete.

Doba uchování: doba neurčitá, ne však déle, než do odvolání souhlasu.

Právní základ: souhlas.

Souhlas je dobrovolný a je poskytován na dobu neurčitou, resp. do jeho odvolání, kdy může být písemně anebo elektronicky kdykoliv na kontaktech správce výše odvolán. Proti provádění přímého marketingu mohou být kdykoliv podány námitky.

Farmakovigilanční informace – povinnost hlášení nežádoucích účinků

Účel: Hlášení podezření na nežádoucí účinky související s užíváním léčivých přípravků jsou důležitým zdrojem informací. Povinnost hlásit závažné nebo neočekávané nežádoucí účinky Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv mají všichni zdravotničtí pracovníci.

Prosíme Vás o hlášení jakéhokoliv podezření na závažný nebo neočekávaný nežádoucí účinek léčivého přípravku. Pro nahlášení nežádoucích účinků použijte elektronický Formulář pro hlášení nežádoucího účinku - http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek, který je dostupný na internetových stránkách SÚKL. Vaše hlášení jsou zdrojem informací pro přesnější bezpečnostní profil léčivého přípravku.

Rozsah údajů: nepřesáhne rozsah stanovený právním předpisem nebo nezbytný k plnění dané právní povinnosti týkající se farmakovigilance.

Doba uchování: 10 let od ukončení registrace.

Právní základ: plnění právní povinnosti.

Plnění právních povinností

Účel: V případě, že nám ukládá účinný právní předpis povinnost uchovat určité osobní údaje, například za účelem řádného vedení účetnictví, zajištění plnění povinností dle daňových předpisů nebo povinností vyplývajících z regulace reklamy, zpracováváme osobní údaje tak, jak daný právní předpis stanoví.

Rozsah údajů: nepřesáhne rozsah stanovený právním předpisem nebo nezbytný k plnění dané právní povinnosti.

Doba uchování: vychází z konkrétního právního předpisu.

Právní základ: plnění právní povinnosti.

Oprávněný zájem k ochraně práv správce

Účel: Správce uchovává v omezeném rozsahu udělení souhlasu, učiněné právní úkony subjektů a případnou další nezbytnou dokumentaci pro ochranu svých práv, tedy vymáhání svých práv (včetně pohledávek), obranu proti nárokům subjektů či třetích osob a pro obranu při kontrolních řízení ze strany orgánu dozoru.

Rozsah údajů: pouze dokumenty nezbytné pro prokázání souladu, výkon práv nebo obranu proti nárokům.

Doba uchování: tři roky od ukončení zpracování dle původního právního titulu, přičemž doba zpracování neskončí dříve, než případné aktivní soudní či jiné řízení.

Právní základ: oprávněný zájem.

Proti tomuto zpracování je možné podat námitky.

Soubory cookies

Na internetových stránkách jsou nasazeny soubory cookies. Více o způsobu jejich fungování naleznete v dokumentu Zásady práce s cookies dostupném zde.

Práva subjektu

Právo na přístup k osobním údajům - subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a informace dle článku 15 GDPR.

Právo na opravu - máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje nebo doplnil chybějící.

Právo na výmaz - máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají.

Právo na omezení zpracování - máte právo na to, aby správce omezil zpracování Vašich osobních údajů.

Právo na přenositelnost údajů - máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, které jste poskytli správci a které se zpracovávají automatizovaně na základě Vašeho souhlasu, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a máte právo předat tyto údaje jinému správci. Máte právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo druhému správci, je-li to technicky proveditelné.

Právo na námitku - máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Pokud jsou osobní údaje zpracovány pro účely přímého marketingu, máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování vašich osobních údajů k takovému účelu, což zahrnuje i profilování. Pokud proti takovému zpracování vznesete námitku, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Ostatní práva – poskytnutí údajů je dobrovolné. Souhlas ke zpracování osobních údajů může být bezplatně kdykoliv odvolán. Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká.

Uplatnění práv může být provedeno na kontaktech správce. Všechny Vaše požadavky zpracujeme bez zbytečného odkladu, v odůvodněných případech nejdéle do 30 dní, odvolání souhlasu k zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky bude vyřízeno bezodkladně.

V případě pochybností o dodržování svých práv se můžete na správce obrátit se žádostí o nápravu či vysvětlení.

Máte právo se obrátit se stížností na dozorový orgán. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, web http://www.uoou.cz.

Kontakt

V případě jakýchkoli otázek či stížností týkajících se zpracování osobních údajů nás prosím kontaktujte na adrese: dpo@pearshealthcyber.com. V případě uplatnění práva na výmaz nás prosím kontaktujte na adrese: delete@pearshealthcyber.com.

Nejnovější případy

Ca prostaty s progresiou v ochorenia v skelete

17. 7. 2024 10:37

Vážení českí kolegovia, chcela by som sa s Vami poradiť. Jedná sa o 75 r. pacienta s Ca prostaty dg. 7/2009, adeno ca, grade2 GS 3+3 - manaž. urológom K nám odoslaný 8/2022 kde na zobraz. vyš. Ca prostaty T3bN0M1 ( extrareg. LU) ( MR vyš.) Dopln. PET...

raritní

High grade neuroendokrinným Ca prostaty vs. small cell type

12. 7. 2024 08:43

Dobrý deň, veľmi pekne by som Vás chcela požiadať o radu. Ďaľší postup? Možnosti ďaľšej liečby? TO : 72 ročný pacient s high grade neuroendokrinným Ca prostaty vs. small cell type - SCNEC Ki 67 do 80%, 18.5.2022 st.p extirpácii LU per LSK - paket LU...

Lokalizovaný karcinom prostaty s nejistým nálezem PET/MR v obl. LU pánve

8. 7. 2024 08:06

63letý pac. v dobrém PS, bez přidružených komorbidit, urologem sledován pro LUTS, Onkologická diagnóza: C61 ca prostaty TNM: T2cN0M0,Gl Sk6 Histologie: Závěr: A: Levý lalok prostaty s acinárním adenokarcinomem G1,Gleason skore III.+III.=VI. (6/2). B:...

Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.