Podmínky zpracování Osobních údajů

Správcem mnou poskytnutých údajů je společnost Pears Health Cyber s.r.o. IČ: 25784684, se sídlem DOCK01, Voctářova 2449/5, 180 00, kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů: dpo@pearshealthcyber.com (dále jen „PHC“).

Účelem zpracování Osobních údajů prováděného na základě tohoto souhlasu je získání názoru na léčbu blíže neurčeného onkologického pacienta, a to zodpovězením dotazu uvedeného v předmětném formuláři ze strany zdravotnických odborníků, kteří jsou členy kolegia.

Zpracování Osobních údajů na základě tohoto souhlasu bude omezeno na maximálně na dobu nezbytně nutnou pro položení dotazu a zpětnou kontrolu správnosti a vyhodnocení vyřízeného dotazu, která nepřesáhne dobu 1 měsíce od položení dotazu. Během uvedené doby bude předmětný dotaz důvěrně zodpovězen ze strany odborníků, kterým budou zpřístupněny pouze informace o indikaci a lékařském případu bez spojitosti s osobou a kontaktními údaji tazatele. Po zodpovězení dotazu budou Osobní údaje smazány nejpozději ve výše uvedené lhůtě s tím, že PHC si vyhrazuje právo v průběhu této doby dle vlastního uvážení předmětný dotaz a související odpověď zveřejnit v anonymní podobě v rámci webových stránek provozovaných PHC, a to zejména v rámci www.mujpacient.cz.

Tento souhlas se zpracováním Osobních údajů může být kdykoli odvolán. Jeho odvoláním však není dotčeno již dříve provedené zpracování a v případě předčasného odvolání souhlasu, nebude možné Váš dotaz zodpovědět.

V souvislosti se zpracováním Osobních údajů dle tohoto souhlasu vzniká osobě tazatele, který je subjektem Osobních údajů, vůči PHC právo na přístup k jeho Osobním údajům, právo na jejich opravu a také právo na výmaz Osobních údajů, zejména pokud odvolá svůj souhlas a nebude existovat žádný jiný právní důvod pro zpracování těchto údajů. Tazatel má také právo na přenositelnost Osobních údajů. Pro uplatnění uvedených práv nebo v případě potřeby bližších informací, které se týkají zpracování Osobních údajů může tazatel kontaktovat PHC písemně na výše uvedené adrese nebo prostřednictvím emailu na adrese dpo@pearshealthcyber.com.

Jako subjekt osobních údaj se tazatel může také kdykoli obrátit s případnou stížností na příslušný dozorový úřad v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k porušení zvláštních předpisů o ochraně osobních údajů, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů. Beru na vědomí, že mám práva uvedená v dokumentu zde a prohlašuji, že jsem se seznámil/-a s informacemi o zpracování zde uvedenými a s těmito souhlasím.