Meta plic a jater u 65leté pacientky s ca prsu

6. 8. 2020 16:23

Jak postupovat v léčbě 65leté ženy s hlavní diagnózou C509. Stav po parc. resekci pravého prsu pro adenoidně cystický karcinom ml.žlázy na hranici HK, s extirpací sentinel.uzliny, pT1c pN0(sn) M0, G1, ER negat., PgR slabě 80%, MiB1 10%, HER2/neu negat., skore 0, uzliny 0/1
Ostatní diagnózy (kód a název):
C186 Stav po levostranné hemikolektomii (1995, 1996) - vícedobá resekce pro adenokarcinom descendentu, pT2 pN0 M0, G3
Z511 Stav chemoterapii - 7 cyklů FA+FU
Z924 Stav po APPE v roce 1967
Zavedení žilního portu Privamed- 3/17

Nynější onemocnění a jeho dosavadní léčba:
C509 Stav po parc. resekci pr.prsu pro adenoidně cystický karcinom ml.žlázy na hranici HK, s extirpací sentinel.uzliny, pT1c pN0(sn) M0, G1, ER negat., PgR slabě 80%, MiB1 10%, HER2/neu negat., skore 0, uzliny 0/1 (10.4.2006 CHK FN Plzeň)
Z510 Stav po ozáření pravého prsu 50 Gy a lůžka tumoru 66 Gy (7-9/06 RTOO FN Plzeň)
Stav po retroperitoneoskopické nefrektomie vlevo pro metastázu adenoidně cystického karcinomu, mnohočetné meta na plicích, dle patologa s největší pravděpodobností generalizovaný ca prsu ER a PR negativní, MIB1 20 % (24.2. 2017 urologická klinika)
Paliativní léčba
I.linie: Paclitaxel od 3/2017, od 2. serie s Avastinem do 10/2018
II.linie: Carboplatin + Gemcitabine od 12/2017 - 6/2018, progrese
III.linie: AC od 8-12/2018, progrese dle CT
IV.linie: Xeloda - 1/2019-1/2020 - ukočeno pro progresi dle CT - viz níže
V.linie - Halaven (od 2/2020)

Zhodnocení celkového zdravotního stavu (včetně vážnějších komorbidit a jejich současné léčby): ve velmi dobrém celk.stavu, aktivní, bez komorbidit, PS dle WHO 1/1

Aktuální výsledky laboratorních, zobrazovacích a ostatních vyšetření:
3.6.2020

Krevní obraz: B--Le: 3,90 10^9/l B--Ery: 4,06 10^12/l B--Hb: 130 g/l B--HTK: 0,368 1 B--Obj ery.: 91 fl B--Hb ery: 32,1 pg B--Hb konc: 353 g/l B--Erytr.křivka: 13,4 % B--Trombo: 237 10^9/l B--MPV: 7,5 fl
Biochemie: P/S--Bilirubin : 5 umol/l P/S--AST: 0,47 ukat/l P/S--ALT: 0,19 ukat/l P/S--GGT: 0,59 ukat/l P/S--ALP: 1,24 ukat/l P/S--LD: 3,93 ukat/l P/S--Glukóza: 5,2 mmol/l P/S--Močovina: 4,9 mmol/l P/S--Kreatinin: 94 umol/l P/S--Kys. močová: 367 umol/l P/S--Sodík: 141 mmol/l P/S--Draslík: 4,6 mmol/l P/S--Chloridy: 105 mmol/l qS--Cl korig.: 104 mmol/l P/S--Vápník: 2,44 mmol/l P/S--Hořčik: 0,72 mmol/l qS--Osmol. výpočet: 292 mmol/kg qS--Osm.efekt.-výp.: 287 mmol/kg P/S--Celk.bílkovina: 69,6 g/l P/S--Albumin: 38,4 g/l
Spec. bioch. vyšetření: P/S--Železo: 10,5 umol/l
Odhad glom.filtrace: qS--GF-kreatinin(CKD-EPI: 0,91 ml/s
CT vyšetření 29.1.2020 11:49 KZM - Výpočetní tomografie (CT)
CT hrudníku a břicha: Vyš. s KL i.v.
Oproti poslednímu CT z 9/2019 je patrna progrese velikosti plicních metastáz, ložisko v S2 zvětšeno z 21 na 23 mm v S5 z 25 na 33 mm. Progrese velikosti ložiska v játrech v S5 z 20 na 22 mm. Nové ložisko v játrech v S6 vel. 20 mm. Progrese ložisk v S8 z 21 na 24 mm. Progrese počtu i velikosti pruhovitých hypodenzních okrsků v P ledvině - v.s .ischem. změny. V rozsahu vyš. bez lymfadenopatie. Portcut zleva. Skelet bez ložisek.

Hodnocení dle RECIST: Baseline vyš. (rovněž nadir): CT z 2.1.2019.
cílové léze (změna maximálního rozměru v mm):

1) meta P horní plic. lalok (z 15 mm na 23 mm)
2) meta střed. plic. lalok (z 20 mm na 33 mm)
3) meta jater (z 32 mm na 39 mm)
4) meta jater (z 14 mm na 22 mm)

Nové léze: Nová meta jater v S6.
Závěr: Dle RECIST se jedná o progresi onemocnění (nová léze v játrech, progrese velikosti všech sledovaných lézí).


Jaký máte názor na další postup v léčbě?

Reakce: 2

Jedná se o vzácný podtyp karcinomu prsu s minimálním rizikem disseminace. Nicméně metastazoval. . Podle histologie z metastázy v roce 2017 jsou ER i PR negativní. Nádor je patrně chemorezistentní (progrese na posledních 3 režimech). Hormonální receptory jsou negativní a možnosti cytostatické léčby již skoro vyčerpané. Proto by bylo u této pacientky smysluplné genové vyšetření pomocí testu F1 (Foundation one) a dle výsledku event. zvážení dalších léčebných možností.

Souhlasím s paní primářkou. Možná by stálo za to rebioptovat nějakou dostupnou metastázu, a znovu se přesvědčit, zda se jedná opravdu o karcinom prsu, vzhledem k příznivé histologii primárního nádoru a divnému místu prvotního záchytu mestatáz. Nemocná má duplicitu, byla asi tedy geneticky vyšetřená. NGS metastázy je taky dobrý nápad.