Mějte přehled o dění v onkologii

Pravidelná dávka novinek v podobě článků, reportáží i přednášek

» Z oboru

Z oboru pro lékaře

Vítejte v rubrice novinek

V této rubrice Vás budeme pravidelně informovat o aktuálním dění ve světě onkologie. Těšit se můžete na videa, články či reportáže z odborných kongresů a mnoho dalšího.

Aktualizace indikačních omezení úhrad - únor 2024
Aktualizace indikačních omezení úhrad - únor 2024
7. 3. 2024

Přinášíme novinky a změny indikačního omezení, které se týkají účinných látek enfortumabu vedotinu, olanzapinu, pazopanibu a vinorelbinu. Víte, že je enfortumab vedotin hrazen v monoterapii v léčbě dospělých pacientů s lokálně pokročilým nebo metastazujícím uroteliálním karcinomem, kteří dříve podstoupili chemoterapii obsahující platinu a terapii inhibitorem receptoru 1 programované buněčné (PD-1) smrti nebo ligandu 1 programované buněčné smrti (PD-L1)? Enfortumab vedotin je hrazen pacientům v celkovém stavu (PS) 0-1 dle ECOG do progrese onemocnění nebo do výskytu nepřijatelné toxicity.

Zásadní změny indikačních omezení úhrad – aktualizace
Zásadní změny indikačních omezení úhrad – aktualizace
11. 9. 2023

Změny indikačního omezení se tentokrát týkají účinných látek enkorafenibu a nivolumabu v 1. základní úhradě, ale také ve 2. a 3. úhradě. Přečtěte si, ke kterým konkrétním změnám došlo. Víte, že například enkorafenib je v kombinaci s cetuximabem hrazen u dospělých pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem s mutací V600E genu BRAF? Za jakých podmínek? Úplně nové indikační omezení se týká sacituzumabu govitekanu, což je nová účinná látka s úhradou terapie triple negativního karcinomu prsu. 

Změny indikačních omezení úhrad - aktualizace
Změny indikačních omezení úhrad - aktualizace
5. 7. 2023

Věnujte pozornost změnám indikačního omezení, které se týkají olaparibu, pembrolizumabu, nivolumabu a lenvatinibu.

Změny indikačního omezení u přípravků používaných v onkologii
Změny indikačního omezení u přípravků používaných v onkologii
11. 4. 2023

Věnujte pozornost změnám indikačního omezení u centrových léčiv, konkrétně u imatinibu, abemaciklibu, bevacizumabu, olaparibu, pertuzumabu, trastuzumabu a enzalutamidu. Kdy je hrazena fixní kombinace pertuzumabu a trastuzumabu? A jaká jsou kriétria pro základní a zvýšenou úhradu enzalutamidu? Plné znění indikačního omezení je možno také najít na stránkách www.sukl.cz.

Irinotekan, atezolizumab, everolimus – nová indikační kritéria
Irinotekan, atezolizumab, everolimus – nová indikační kritéria
27. 3. 2023

V pravidelném příspěvku se opět věnujeme změnám úhrad. Pegylovaný lipozomální irinotekan je hrazen v kombinaci s 5-fluoruracilem (5-FU) a leukovorinem (LV) u dospělých pacientů s metastazujícím adenokarcinomem pankreatu, se stavem výkonnosti 0-1 (podle ECOG), kteří progredovali na léčbě založené na gemcitabinu. Dokdy je léčba irinotekanu hrazena? A které podmínky úhrady platí pro atezolizumab a everolimus? Plné znění indikačního omezení je možno též nalézt na stránkách www.sukl.cz.

Nová indikační omezení u durvalumabu, everolimu a goserelinu
Nová indikační omezení u durvalumabu, everolimu a goserelinu
3. 1. 2023

Přinášíme informace o změnách úhrad u účinných látek durvalumabu, everolimu a goserelinu. Přečtěte si, jaké kumulativní podmínky musí být splněny, aby byl hrazen durvalumab v kombinaci s etoposidem a platinou v první linii léčby dospělých pacientů s malobuněčným karcinomem plic v pokročilém stadiu. Poznejte také nové indikace pro úhradu everolimu a goserelinu. Plné znění indikačního omezení je možno nalézt též na stránkách www.sukl.cz.

Nejnovější případy

G1 smíšený ca mamae pT1bpN1(1/3) - adjuvantní CHT?

3. 4. 2024 13:07

Pacientka ročník 1970, postmenopauzální po operaci HYE a AX v r. 2023 pro myom nyní ca mamae l.sin pT1bpN1(1/3)G1, po parciálním výkonu 21.3.2024 dobře difer. smíšený karcinom prsní žlázy, karcinom NST a tubulární karcinom (65% tubulární) LVI 0,pn 0,...

Adenoca moč. měchýře u mladého pac. - nově generalizace

2. 4. 2024 11:36

Vážení kolegové, chtěl bych se zeptat na doporučený další postup u pac. 35 let. (doporučené léčebné schema) Případ již jednou konzultován na zdejším serveru - 11/23 v té době zvažována indikace adjuvantní terapie. Nyní po cca 4. měsících došlo ke gen...

Adjuvantní léčba u lobulárního ca

2. 4. 2024 09:51

Pac. ročník 1976 s nově dg. ca mamae l.dx po ME ..tu 55 mm, G2 lobulární IHC ER 100% PR 70% Her 2 neg, Ki67..7% pT3pN0(+ITC/1SNLU) premenopauzální, bze komorbidit navrhnuta RT na obalst hr stěny a HT IA s LHRH (ev v čase ovarektomie) a abemaciclib, b...

Novinky v úhradách u bevacizumabu, imatinibu, sacituzumabu govitekan a trastuzumabu
Novinky v úhradách u bevacizumabu, imatinibu, sacituzumabu govitekan a trastuzumabu
5. 10. 2022

Přinášíme aktuální informace o změnách úhrad u účinných látek bevacizumab, imatinib, sacituzumab govitekan a trastuzumab. Bevacizumab je hrazen mimo jiné v léčbě pacientů se stavem výkonnosti (dle ECOG) 0-1 s metastatickým karcinomem tlustého střeva nebo rekta v první a druhé linii léčby v kombinaci s chemoterapeutickým režimem obsahujícím fluoropyrimidin. Přečtěte si další aktuálně platné podmínky úhrady.

Změny indikačního omezení u látek doxorubicinu, nivolumabu a pembrolizumabu
Změny indikačního omezení u látek doxorubicinu, nivolumabu a pembrolizumabu
8. 9. 2022

Zaměřte pozornost na změny v úhradách u účinných látek doxorubicinu, nivolumabu a pembrolizumabu. Léčba doxorubicinem je hrazena u pokročilého či metastatického epiteliálního ovariálního karcinomu u žen, u kterých došlo k opětovné progresi od 6 do 12 měsíců od ukončení chemoterapie první linie přípravky na bázi platiny. Jaké další podmínky musejí být splněny? Přečtěte si aktuálně platné podmínky úhrady.

Už víte o změnách úhrad u brigatinibu, pembrolizumabu a tapentadolu?
Už víte o změnách úhrad u brigatinibu, pembrolizumabu a tapentadolu?
15. 8. 2022

Informujte se o změnách indikačního omezení u účinných látek brigatinibu, pembrolizumabu a tapentadolu. Aktuálně platné podmínky úhrady najdete v tomto článku.

Změny v úhradě u atezolizumabu, everolimu a nivolumabu
Změny v úhradě u atezolizumabu, everolimu a nivolumabu
18. 7. 2022

Informujte se o změnách indikačního omezení u účinných látek atezolizumabu, everolimu a nivolumabu. Přečtěte si aktuální podmínky úhrady.

Aktuality zaměřené na trastuzumab, apalutamid a avelumab
Aktuality zaměřené na trastuzumab, apalutamid a avelumab
17. 5. 2022

Nenechte si ujít informace o změnách indikačního omezení u účinných látek trastuzumabu, apalutamidu a avelumabu. Přečtěte si aktuality v dnešním článku.

Změny úhrad duben
Změny úhrad duben
3. 4. 2022

Nová indikační omezení se týkají účinných látek everolimu, gefitinibu a lorlatinibu. Souhrn novinek si přečtěte v článku.

Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.