Adenokarcinom prostaty u 75letého pacienta

7. 1. 2019 07:54

Pacient ve věku 75 let s diagnózou C61: Adenokarcinom prostaty T2b NX M0, G3, GS 8 (4+4). Podstoupil hormonální terapii přípravkem Flucinom (20. 4.–16. 9. 2009) a hormonální terapii Zoladex (24. 4. 2009 – dosud).
Z510: Stav po ozáření pánve 46 Gy a prostaty 76 Gy. St. po paliat. RT meta ve skeletu pr. humeru 40,5 Gy. Terapie denosumabem pro meta ve skeletu – stabilizace.
Ostatní diagnózy (kód a název): 0.
Nynější onemocnění a jeho dosavadní léčba (včetně zhodnocení její účinnosti a popisu příp. komplikací): Po ozáření původně solitární meta ve skeletu, pak však pokračující ADT s denosumabem již bez dalšího efektu, onemocnění progreduje při vzniklé kastrační rezistenci. Celkový stav nadále výborný.
Zhodnocení celkového zdravotního stavu (včetně vážnějších komorbidit a jejich současné léčby):
Subj.: Bolesti neudává, močení a stolice přim., v noci 2×, dysurie neuguje, váhu drží.
Obj.: KPS 90 %, normostenický, perif. uzliny nehmatám, k. p. komp., břicho volné, bpn, třísla a TPT negat., DK bez otoků a TEN, p. r. nyní měl, neopakuji.
Aktuální výsledky laboratorních, zobrazovacích a ostatních vyšetření:
SONO vyš. 16. 11. 2017: mm bpn, prostata 24×25×26 mm, parapelv. cysty bilat., jinak bez lož. změn, reziduum 0.
PSA 11/2017: 6,62.
30. 4. 2018 – Nádorové markery: S-PSA: 46,19 μg/l, test. 0,5.
PET/CT s apl. 18F-fluorocholinu (FCH) 27. 4. 2018. Nález: Prostata dnes bez patol. fokusů zvýšené akumulace FCH, prostata vel. 3,3×3,5×2,5 cm.
Mnohočetné vysoce metabol. aktivní metastázy zachyceného skeletu (obratl. těla, lopatky, pánev, sakrum, femury), nejvíce metabol. aktivní metastáza obratl. těla Th10 SUV max = 12,86. Některé z metastáz vykazují zvýšenou sklerotizaci.
Plíce bez patol. ložisek, plicní emfyzém, pozánětlivá rezidua vlevo dorzobazálně. Cholecystolitiáza, žlučník má jemnou stěnu, žlučovody jsou štíhlé. Játra, slezina, ledviny, nadledviny, pankreas bez ložiskového postižení. Uzliny v rozsahu vyšetření nezvětšené, bez zvýšené akumulace FCH.
Závěr: Mnohočetné metabolicky aktivní metastázy do skeletu. Prostata dnes bez viabilních ložisek.
Zdůvodnění zahájení léčby: Bez DM, zcela asymptomatický, již ve 2 po sobě jdoucích odběrech progrese PSA při kastračně rezistentním nádoru prostaty diseminovaném ve skeletu.

Jakou léčbu byste indikovali?

Reakce: 2

Možnosti je jistě několik. Pro asymptomatickeho pacienta s nastavenou léčbou denosumebem bych doporučila pokračování v LHRH a BMA. Nejsou přítomny viscerslni meta, proto ARTA podle zvážení individuálního rizika a volby ošetrujiciho lékaře.

MUDr. Michaela Matoušková
MUDr. Michaela Matoušková 16. 1. 2019 11:04

Dle mého soudu by pacient byl vhodným kandidátem na ARTA, samozřejmě při pokračující aplikaci LHRH a již nastavené prevenci kostních komplikací.

prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.
prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc. 17. 1. 2019 00:07