Ca hepatální flexury - adenoca se sarkomatoidní rabdoidní komponentou

31. 1. 2020 14:38

Pacient 73 let v OA: léčen pro HT a hypothyreosu po TE, CHŽI II. st , klinicky ve velmi dobrém stavu PS 0
dg karcinom hepatální flexury
koloskopie 13.9.2019: tu hepatální flexury biopsie - adenoCa tbl střeva GR 2-3 s ulcerací
CHIR - pravostranná hemikolektomie 22.10.2019
histologie - adenoca tlustého střeva se sarkomatoidní rabdoidní kompronentou prorůstající do serosní tukové tkáně, na serosu neprorůstající , s lymfadenopatií , resekční okraje resekátu bez nádorových struktur. Nalezeno 16 LU z toho 6 LU s meta ( 1x kribriformního karcinomu, 5x meta solidních sarkomatosních struktur ), dála zastižen 1 nádorový satelit T3 N2a IIIB
(RTG i CT ještě před operací - 9/2019 v nem. Na Františku )
RTG s+p bez ložisek
CT H+ B - známý exofyt. tu v oblasti hepatální flexury se stenosou lumen , lymfadenopatie lokoregionálně a mírně i na mesenteriu a v RP , hraniční LU v tříslech

na onkol. vstupní vyš. 27.1.2020 !! ( 3 M od operace)
v lab. 27.1.2020 jen lehká mikrocyt. anemie, JT, ren fce, markery v normě
CT H+B+MP 30.1.2020:
Hrudník: plíce: bez čerstvých ložiskových změn. Bronchiální strom je volný. V oblasti mediastina a axil lehce zmnožené, nezvtšené LU (nález stacionární).
Břicho: stav po pravostranné hemikolektomii. Jsou patrné pooperační změny. V úrovni prvního větvení mesenterické žíly je ventrálně patrný měkkotkáňový nodul o vel. 28x17 mm, není jasné, zda jde o reziduum tu či zvětšenou LU.
Ostatní nález se nemění, bez jiných patrných ložisek charakteru tu či metastáz.
Závěr: měkkotkáňový nodul o vel. 28x17 vpravo od střední čáry při větvení VMS na hranici meso- a epigastria, susp. zvětšená LU (významná progrese od min. vyš.).
Jinak zvětšené LU neprokazuji. Zvětšená prostata, cysty ledvin.

Prosím o konsultaci dalšího postupu s ohledem na histologii nádoru, nález solitárního ložiska v.s. LU při větvení VMS dle CT ( progrese velikosti proti CT 9/2019 před operací) a odstupu 3 měs od operace.
Ev. o radu jakou chemoterapii zvolit

Velice děkuji.

Reakce: 2

Jde o vzácný smíšený nádor, v literatuře jsou popisovány jen kazuistiky, často je zmiňováno agresivní chování. V adjuvanci i paliaci jsou používány obvyklé režimy pro kolorektální karcinom. Těžko ale na větším souboru testovat event. jiné kombinace vzhledem k nízké incidenci této histologické kombinace. Pokud nejsou jiné kontraindikace, tak bych doporučil režim CAPOX nebo FOLFOX na 2-3 měsíce a pak přešetření. Pokud by byl pacient schopen a souhlasil by výhledově s případnou další operací, tak bych k přešetření volil PET/CT a v případě solitárního maligního ložiska za 3 měsíce by byla ke zvážení resekce. Pokud bude mít pacient štěstí a přešetření bude negativní, tak bych adjuvanci protáhl podle tolerance na více než 3 měsíce.

Vyjádření lékaře k doporučení kolegia

Velice děkuji za návrh postupu u pacienta s raritní histologií.

Tazatel byl s doporučeními spokojen