Meta NET G2 do jater

25. 6. 2019 16:08

Pacient 75 let, léčen pro Paroxysmální fibrilace síní, hypertenzi, diabetes mellitus na ditě, PAD a inzulinu, sledován pro cirhosu jater v.s. s kolaterálním oběhem kolem žaludku, dále Benigní hyperplasie prostaty, hyperurikemie, glaukom bilat
Užívá Siofor, Prestarium, Betaloc, Citalec, Caduet, Milurit, Inzuliny s.c, kapky do očí :Arteoptic
Na onkologii léčen od r 2013, kdy dg adenoca sigmatu G2, pT3 pN1 7/3+ M 0 , st IIIB , po resekci sigmatu, po adjuv, CHT FUFA Roswell Park pro cirhosu jater, dosud bez průkazu relapsu
6/14 dupliciní perifern tumor horního laloku vpravo T1bN0 / 3/0 M0 - st IA, po resekci horního laloku plíce, histol: Neuroendokrinní karcinom plíce s některými rysy atypického karcinoidu
dispenzarizace

5/19 mnohočetná ložiska jater
elevace CgA- 875ng/l, NSE jen mírně zvýšené - 23, BCH a KO v normně,
Biopsie z meta jater - metastáza neuroendokrinního tumoru G2 (NET G2), primární origo nelze z dodaného materiálu stanovit.
okteroscan : Ložiska se zvýšenou expresí somatostatinových receptorů jsou nejvýraznější a mnohočetná v játrech, dále nacházíme menší ložisko v horní části pravé plíce ventrálně při hrudní stěně a rovněž ve skeletu v těle obratle L 2.


Karcinoidové příznaky nemá, bolesti nemá, váha stabilní
Lze v léčbě podat analog somatostatinu ? Jaký preparát možno použít ?


Reakce: 3

K relapsu plicního NET došlo po 5 letech a nemoc je asymptomatická. Lze odhadovat, že růstová dynamika nebude příliš velká. Analoga somatostatinu jsou v této situaci lékem volby. Je jedno zda Sandostatin LAR nebo Somatuline, oba léky mají obdobnou účinnost. Problém je, že pro léčbu hormonálně neaktivních plicních NET nemají analoga somatostatinu registraci a tedy ani stanovenou úhradu z prostředků zdravotního pojištění. Je proto nutné požádat o souhlas s úhradou revizního lékaře. Pokud by byly známky hormonální aktivity a bylo je možno hodnotit jako jinak nezvladatelné, tak by bylo možné podat analoga somatostatinu bez problémů....
Jako lék druhé volby bych uvažovat Afinitor …. opět by bylo nutné žádat o souhlas s úhradou.
Chemoterapii bych ponechal jen pro případ dokladované rychlé progrese ….

Souhlasím s výše uvedeným názorem.
Jen na doplnění - u nemocných v dobrém stavu, s vyčerpanými možnosti léčby NET, se zvýšenou expresí somatostatinových receptorů lze zvažovat léčbu radiopeptidy (PRRT). Léčbu poskytuje Zentralklinik Bad Berka v Německu, THERANOSTICS Center for Molecular Radiotherapy and Molecular Imaging pod vedením prof. Richarda Bauma. Zatím se nám vždy podařilo vyjednat úhradu léčby zdravotními pojišťovnami.

Vyjádření lékaře k doporučení kolegia

Pacient při kontrole přiznal průjmovité stolice až 10/den, byl přiveden manželkou, která na to upozornila, sám pacient se o tom styděl mluvit. Touto informací nám velmi ulehčili situaci a mohli jsem začít s aplikací Sandostatinu. Děkuji za radu..

Tazatel byl s doporučeními spokojen