Metastatický CRC s progresí po 3 liniích chemoterapie + biologické terapie

16. 1. 2020 14:41

Dovoluji si zdvořile dotázat, je-li někde možnost zařazení do klinické studie pro pacientku s MCRC po 3.liniích chemoterapie a biologické terapie.
Případně zda-li nevíte o jiných možnostech pro 66-letou pacientku, PS 1, která velmi usiluje o další léčbu..

Dg.:
Ca recti, st.p. resekci 11.9.2018.
Hist. středně dif. adenokarcinom, okraje 10 mm, KRAS mutován. pT2pN1(13/2)M1 (HEP).
N-RAS bez mutace.
V imunohistochemickém vyšetření proteinů MMR genů nacházíme v nádorových buňkách zachovalou expresi MLH1, MSH2, MSH6 a PMS2.
Nález ukazuje na zachovalou fukčnost mismatch-repair systému a tím svědčí proti možné mikrosatelitní instabilitě.I. linie paliativní chemoterapie FOLFOX 6 od 9.11.2018
Od 23.11.2018 v běhu biol. léčba Avastin
Mírná regrese jaterních metastáz 01/19.
Neurotoxicita chemoterapie.
Pro toxicitu redukce dávky CHT na 80% pro toxicitu.
11. cyklus FOLFOX 6 s alerg. reakcí po OXP a leukovorinu.
12. cyklus chemoterapie redukce na FuFa DeGramont (+ Avastin) při progredující neurotoxititě
a alerg. reakci při 11.cyklu (12.cyklus bez reakce)
26/04/19 - chce se dále léčit, znovu podepsala informovaný souhlas
04/19 - elevace markerů
05/19 - progrese neuropathie, deprese
podáno celkem 13 cyklů chemoterapie v 1.linii, ukončeno při progresi na CT
24.5.19 zahájení 2.linie FOLFIRI + Avastin, redukce na 75% pro předléčenost a toxicitu,
podepsala informovaný souhlas, chce se léčit.
09.09.19 - progrese meta jater - PD
20.9.19 - chce se dále léčit, podepsala informovaný souhlas.
3.linie - LONSURF - od 23.9.19, 2.cyklus od 21.10.19
Klinické zhoršení a leukopenie 15/11/19.
Pokles markerů 21.11.19.
3.cyklus LONSURF - redukce dávky na 30 mg/m2 - od 25.11.19 do 6.12.19.
Neutropenie 20.12.19, odklad 4.cyklu
PD dle CT 2.1.20 a 9.1.20.

Reakce: 2

Lze uvažovat o podání regorafenibu (Stivarga), pro větší bezpečnost v eskalačním schématu dávkování.
Předpokladem této léčby je schválení úhrady revizním lékařem.

MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.
MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. 19. 1. 2020 20:08

Vyjádření lékaře k doporučení kolegia

Názory kolegia léčebný postup neovlivnily.