Metastatický kolorektální karcinom u 52leté pacientky

7. 1. 2019 17:13

Pacientka ve věku 52 let v době stanovení diagnózy metastatického kolorektálního karcinomu.
Pacientka zcela asymptomatická, s náhodně zjištěnou tekutinou v dutině břišní dle vag. UZ vyš. na gynekologii. Provedena diagnostická laparotomie: v dutině břišní popisováno velké množství gelatinózních hmot, na játrech (v obou lalocích), na povrchu tenkého střeva, mesenteria i omenta velkého mnohočetné tuhé uzlíkaté infiltráty. Provedena APPE, omentektomie, bilat. adnexektomie, HYE.
Histologicky: Mucinózní adenokarcinom appendixu, mtRAS, G2, s peritoneální diseminací, leiomyomy a adenomyóza těla děložního, ovaria bez tu infiltrace.
Zahájena chemoterapie FOLFOX/bevacizumab s efektem regrese nálezu na CT (rezidua metastáz) a stabilizace markerů. Pro počínající polyneuropatii pokračováno po 8. cyklu bez oxaliplatiny. Vzhledem k dlouhodobé stabilitě nakonec chemoterapie po 6 měsících FUFA/bevacizumab přerušena. Za 4 měsíce progrese markerů a nově ložisko na plicích, proto znovu FOLFOX/bevacizumab, po 3. cyklu vznik alergické reakce na oxaliplatinu, proto dále II. linie FOLFIRI. Pro toxicitu irinotekanu změna na týdenní podání irinotekanu v monoterapii a nakonec pro intoleranci ukončeno. Dle přešetření nález na CT bez dynamiky (stacionární reziduální nález na CT břicha, na CT plic bez metastáz), markery stacionární elevace. Pacientka sledována po dobu 1,5 roku, bez dynamiky na CT, ale s mírnou, postupnou progresí markerů. Preferovala i nadále sledování.
Aktuálně zhoršení stavu, ascites, bolesti břicha – dle CT výrazná progrese meta po peritoneu a v játrech, progrese markerů. Pacientka schopna pokračování v chemoterapii, PS 1, bolesti kompenzovány a aktuálně je i motivovaná k pokračování léčby.

Doporučení dalšího postupu:
• Alergie na oxaliplatinu je jednoznačná a irinotekan nesnáší (výrazné průjmy provázené bolestmi břicha).
• Chemoterapie na bázi 5-FU (FUFA či kapecitabin) měla opakovaně, vždy s dobrou tolerancí a dlouhodobým efektem. Další možností je Lonsurf či Stivarga.

Otázka:
Jakou léčbu byste doporučili v další linii? Stivarga, Lonsurf či BSC jako definitivní řešení?

Reakce: 2

Není uvedeno o jakou toxicitu irinotekanu se jednalo. Pokud to nebyla hematologická toxicita, tak bych volil do další linie Lonsurf. Pokud byla větší hematologická toxicita, tak Stivargu. Stivargu bych nasazoval opatrně s postupnou eskalací dávky. Doporučil bych také došetření stavu MMR (resp. MSI), v případě MSI - high by bylo možné uvažovat o imunoterapii po schválení revizním lékařem.

Naprosto souhlasím s kolegou, není co dodat.