SCLC - LD

24. 5. 2018 17:19

ONK-DG, MKN: C 349 Bronchogenní karcinom vpravo , v S10 subpluerálně vel. asi 27x25 mm
s pravostrannou hilovou lymfadenopatií
TPP - malobuněčný karcinom , ki 67 99% T 1 N1 M 0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prosím o konzultaci dalšího léčebného postupu :

78 - letý polymorbidní pacient ( stp. IM, 3x ACB 2005 , 2002 stp. CMP, úprava id integrum , VAS, polyartroza, HT ) sledovaný na TRN pro periferní ložiskový stín vpravo S3 zvolna progredující od r. 2007 u kouření a expozice uhelného a křemičitého prachu ( konzultován na vyšším pracovišti - pro vysoké riziko nebyl indikován k explorar. thorakotomii, dop. sledování, dle vývoje event. RT).

CT 30.1./18 sled. ložisko v regresi , nově však ložisko v S10 vpravo s hilovou lymfadenopatií se susp. na BCA - provedena TP biopsie pod CT kontrolou, hist. malobuněčný karcinom, ki 67 99% .
hodnoty plicní ventilace jsou v pásmu normy

Staging bez průkazu generalizace .

zahájena CHT - Etopozid + CBDCA, s ohledem na věk a vstupní trombocytopenii ( 105) 1. serie podána s redukcí o 15% .
kontrolní KO s trombocytopenií 45 , nereagující na podání kortikoidů, prim. hematologické onem. neprokázáno , v.s. paraneoplastická etiologie .
CHT ukončena .

CT 5/018 ložisko v S3 vpravo v regresi, progrese kulovitého ložiska (susp. prim. TU, méně meta) v S10 vpravo ( z objemu 6,2 ml na 7,5 ml ) . a mírná progrese pravostranné hilové lymfadenopatie.
Graficky neměnné intersticiální změny.
i nadále bez průkazu generalizace.

PS 1-2 , asymptomatický, bez krvácivých komplikací , bez další progrese trombocytopenie.

Vhodnost RT ? zkušenosti s dalším podáním CHT při předpokládané trombocytopenii paraneoplas. etio?

Reakce: 3

Jak dlouho trvá trombocytopenie? Pokud přetrvává déle, než 3-4 týdny, další chemoterapii bych nepodávala. Jakou dostal dávku karboplatiny a etsoposidu? Redukce 15% se týkala AUC6 a etoposidu 100mg/m2 nebo AUC 5 a/nebo etoposid 70-80mg/m2? Stále bych brala v potaz možnost prolongovaného útlumu kostní dřeně po 1. cyklu, i když na kontraindikaci pokračování v chemoterapii při přetrvávávní trombocytopenie to nic nemění. Pokud je vyloučena IPF, je radioterapie vhodná, v úvodu, píšete, že plicní funkce jsou v normě.

Pokud trvá trombopénie G3, další chemoterapii bych neindikovala. Je vhodné vyšetření pneumologem s ohledem na popisované intersticiální změny (s dotazem, o jaký typ a jakou závažnost intersticiálního plicního procesu se jedná - IPF? plicní funkce včetně DLCO?). V případě IPF je riziko, že by radioterapie mohla být příčinou závažné exacerbace IPF. Pokud nebude mít pneumolog námitek, indikovala bych RT.

U 78 letého polymorbidního pacienta bych volil co nejjednodušší postup. Chemoterapie nyní vhodná není, pokud dojde postupně k restituci krevního obrazu, tak zůstane v rezervě s velmi opatrným dávkováním. Konzultoval bych radioterapeuta stran paliativního ozáření.

MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.
MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. 27. 5. 2018 19:00