59letá nemocná s karcinomem pravého prsu

5. 6. 2020 06:58
raritní

59letá nemocná ve velmi dobrém biologickém stavu s nově diagnostikovaným karcinomem pravého prsu 45 mm NST,s možnou infiltrací kožního krytu a satelitními ložisky dle PET-CT, bez zjevné inflamace, s masivním postižením uzlin až do nadklíčku, bez vzdálených metastáz, histologicky s angiopatií a lobulárním typem růstu, ER, PR, HER2 negativní (TNBC), Ki 67 80%, tedy T2 N3c M0,
Jakou léčbu byste zvolili? TNM staging odpovídá již MBC, ale nejsou vzdálené metastázy. PDL1 jsou na imunokompetentních buňkách negativní. FISH je negativní. Genetika se vyšetřuje.

Reakce: 1

Nabídla bych pacientce (záleží na dostupnosti) klinickou studii pro TNBC lokálně pokročilý inoperabilní nebo MTS ( pacientka splňuje kriteria). kde jsou pacientky v 1. linii léčby léčené kombinací paclitaxel +/- ipatasertib+/- atezolizumab ( nezávisle od pozitivity PDL1). Studie probíhá na více pracovištích.
Nebo: vzhledem k tomu, že se jedná o lokálně pokročilé onemocnění u pacientky ve velice dobrém stavu. bych se snažila o co možná největší cytoredukci. Volila bych AC režim v DD ( dávkově denzním podání) a následně paclitaxel /CBDCA ve weekly podání- jako " neoadjuvance", následně bych indikovala radioterapii. Vzhledem k TNBC bych doporučila genetické testování na BRCA1/2, v případě pozitivity by šlo uvažovat o Lynparze ( nutné zažádat ZP).