Lobulární ca prsu triple negativní

18. 6. 2020 22:33
raritní

Epikríza:
76letá pacientka bez závažných komorbidit (DM na PAD, arter. hypertenze) v dobré kondici, PS 0 s nálezem 2 ložisek lobulárního karcinomu prsu, vlevo, bez generalizace, C153..59. Provedena mastektomie s exenterací axily s nálezem:
2 ložiska 1,8 a 1,1cm, v obou zastižen málo diferencovaný pleomorfní lobulární karcinom, zastižena lymfangioinvaze, minim resekční okraj u 1 ložiska 1mm, z celkových 13 axilárních uzlin je v 1 LU zastižena metastáza. pT1c(m) pN1a (1/13) M0 G3
IHC: ER 5%, PR 0% Ki67 50%, HER2 neu negat.

Jakou adjuvantní léčbu byste zvolili? Je triple negativní lobulární karcinom citlivý k chemoterapii? Dali byste i antracyklin i taxan? Adjuvantní radioterapii? Děkuji.

Reakce: 2

Pleomorfní karcinom prsu G3 s vysokou proliferací a skoro negativitou ER a PR by měl být citlivý k chemoterapii stejně jako IDC. U pacientky bych volila v případě normální EF srdce adjuvantní CHT 4x AC bez následných taxanů vzhledem k DM a vyššímu riziku neurotoxicity (možností by bylo i 4x TC, ale ten má ale horší toleranci ). Vzhledem k rozsahu výkonu a s ohledem na to, že se jedná o levostranný karcinom bych RT již neindikovala..

S pleomorfním lobulárním karcinomem je nutné zacházet jako s s invazivním duktálním. Podle funkce srdce bych volila nejspíše 3xEC+ 9xtaxol weekly, nebo jen 12xtaxol ( když nebude mít polyneuropatii) nebo 4x AC ( když bude dobrá EF). Vzhledem k těsnému okraji bych záření zvážila.