Mnohočetné malignity

27. 4. 2021 17:07

Dnes 68 letý pacient s nádorovou duplicitou. V 5/2017 parciální nefrektomie vlevo pro světlobuněčný RCC T1a, Fuhrman 2, Nx M0 R0. V 6/2018 vícečetný relaps v plicích, minimální symptomy, PS: 0.

1. linie léčby byla v rámci klinické studie kombinací lenvatinib + everolimus od 7/2018. Po dosažení parciální remise došlo nakonec k progresi v plicích 3/2020. TTP 20 měsíců

2. linie cabozantinib od 4/2020 s efektem výrazné regrese plicních metastáz. 10/2020 provedeno stereotaktické ozáření reziduální plicní metastázy…. A léčba pro nově vzniklý ikterus přerušena… (Doba léčba cabozantinibem 6 měsíců)

10/2020 přichází pro obstrukční ikterus, provedeno ERCP s průkazem stenózy distál. Choledochu, provedeno EPST a zaveden metalický stent. CT prokazuje susp. TU v hlavě pankreatu a tenkojehlová biopsie prokazuje low grade duktální karcinom hlavy pankreatu. Laboratorně opakovaný vzestup Ca 19-9 až na hodnotu 96 a to v době, kdy již ikterus ustoupil. Komisionálně konstatována neresekabilita tumoru pankreatu. Po zavedení značek provedeno v 1/2021 stereotakticjé ozáření pankreatu.

4/2021 je stav stabilní, pobolívání levé břišní stěny. PS: 1, laboratorně v mezích. Ca 19-9 je v normě…

PET/CT 4/2021: St.p. SBRT Tu hlavy pankreatu, v PET obraze lokálně podél stentu parciální regrese akumulace FDG - v dif. dg. v tomto terénu nelze odlišit poradiační změny od viabilního residua. V CT obraze mírná velikostní progrese hlavy pankreatu, nespecificky, v dif. dg. edém po RT?

Početní, velikostní i metabolická progrese mts plic, velikostní progrese ložiska dolního pólu levé ledviny, odpovídá v.s. lokální recidivě ,nově lehce FDG-avidní ložisko v dolním předním mediastinu, v.s. maligní lymf. uzlina. Nově vysoce FDG-avidní infiltrace hrudní stěny interkostálně vlevo dorzálně (9. mezižebří vlevo).

V plánu je analgetická radioterapie na oblast hrudní stěny vlevo.

RESS: Podle PET/CT dochází k progresi metastáz a lokální recidivě karcinomu ledviny po vysazení cabozantinibu před 6 měsíci. Regrese karcinomu slinivky po stereotaktickém ozáření s normalizací markerů.

Dotaz: Jakou volit další léčbu?

Reakce: 2

Pokud je třeba ovlivnit analgesii, je paliativní RT na místě. Nepostřehl jsem lab.hodnoty, ale i kdyby byly v normě, neočekával bych od další systémové léčby u nádorové duplicity zahrnující m.j. neoperabilní ca pankreatu limitující dobu přežití žádný pro pacientku využitelný efekt, navíc s hrozbou opakované obstrukce žlučových cest, cholecystitidy a zhoršení kvality života v případě jejího podání. Volil bych tedy dále jen BSC.

MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.
MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D. 9. 5. 2021 21:38

Souhlasím s názorem MUDr. Svobody, symptomový přístup se zaměřením na kvalitu života bude pro pacientku optimální variantou.

MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.
MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. 10. 5. 2021 19:10