Nedostatečná odpověď po NCHT TNBC

23. 9. 2021 06:53

Konzultace pac. ročník 1955
pac. s ca mamame l.dx. cT2-3cN0 triple neg, pro vysokou proliferační aktivitu neoadjuvantní chemoth. v komb. AC T a náisledně operační zákrok ypT2ypN1(2mi/11)M0

stp. zahájení neoadjuvantní chemoth. v komb. AC 26.2.do 30.4.2021,4x
od 21.5.21 zahájení sekvence NCHT pakli w do 30.7.21, 11x
původní 18.2.21 Biopsie l. dx.: + klip Tumark Vision ( košíček). invazivního nekrotizujícího high-grade duktálního karcinomu prsní žlázy (grading skóre 3+3+2=8, grade-3) solidní úpravy, buněčnost je vysoká, TIL- slabě pozitivní,přehledné speciální barvení PAS podporuje nález, materiál zpracován kompletně a sériově
M- 8500/3 Imunohistochemické vyšetření:GATA3..pozitivní - 100% jader, E-cadherin .pozitivní, Ki 67 ...65%,Estrogen ...neg.,Progesteron ....neg. , AR ...negativní HER/2-neu ...negativní , HS-Myosin ... negativní IDC,
Závěr: vysoká proliferační aktivita, negativita hormonálních receptorů, negativní exprese HER-2/neu (triple negativní)

25.8.2021 lumpektomie l.dx a SLN a DA : tu 25x22mm, v projizveném terénu nádorového lůžka jsou v popisovaném ložisku zachycena rezidua invazivního karcinomu prsu NST ,špatně difer. duktálního karcinomu prsní žlázy se solidním uspořádáním ,prokrvácením ,rozsáhlejší nekrotizací včetně komedonekroz, v nádorové tkáni je výrazná jaderná polymorfie s vysokou mitotickou aktivitou -gr-3, v okrajové části nádoru je fibroza až hyalinizace stromatu ,známky regrese nádoru po NCHT ,nádor převažuje, případné perineurální šíření není patrné, ani angioinvaze ,okraje neg ,ve 2 z 5 ti SLN mikrometa , další 6 Lu neg M 8500/3 ,stuipeń regrese -pPR .Chevallier 3,mandard 4 ypT2ypN1(2mi/11)M0

Imunohistochemie : Ki 67-75%,ER neg,PR neg, AR neg, her 2 neg, p63 neg, p53neg, cytokeratin5/6 poz. 30% bb

 

OA:migréna s aurou bez bolesti hlavy manifestovaná recidivující paroxysmální expresivní fatickou poruchou s periferním omezením zorného pole v roce 2018 ,bez kontrol, Arteriální hypertenze od r. 2011, Stp. Bellově paréze n. VII v 2014 sin s úplnou upravou a vr .2019 vpravo

FA: Micardis 80mg 1/2-0-0, Alpha D3 0-0-1


Dotaz: není k dispozici studie pro TNBC po NCHT s nedostatečnou odpovědí, v plánu RT a capecitabine dle studie CREATE X

Děkuji.

 

 

Reakce: 3

Klinická studie pro tuto situaci v současné době není k dispozici. Zařazuje pouze studie pro stejnou situaci u HER2 pozitivního karcinomu prsu ( residualní nádor po neoadjuvanci).

Určitě bude dobré zahájit capecitabine. Pokud je nemocná geneticky vyšetřená a byla BRCA1/2 pozitivní, mohla by dostat adjuvantně olaparib.

Vyjádření lékaře k doporučení kolegia

Potvrdil náš postup a odpovědělo na možnost studie.

Tazatel byl s doporučeními spokojen