Z oboru

Vítejte v rubrice novinek

V této rubrice Vás budeme pravidelně informovat o aktuálním dění ve světě onkologie. Těšit se můžete na videa, články či reportáže z odborných kongresů a mnoho dalšího.

Unikátní mobilní aplikace: MOÚ představuje nový způsob on-line komunikace s pacienty
Unikátní mobilní aplikace: MOÚ představuje nový způsob on-line komunikace s pacienty

13. 5. 2021 06:22

Masarykův onkologický ústav (MOÚ) se stává prvním nemocničním zařízením v České republice, které představuje vlastní unikátní mobilní aplikaci MOU MEDDI. Významně tak rozšiřuje možnosti zabezpečené elektronické komunikace mezi pacientem a ošetřujícím lékařem s využitím videohovoru, chatu nebo klasického telefonického hovoru. Podrobnější informace o této novince čtěte ZDE

Novinky z Linkos
Nové indikační omezení účinné látky avelumab
Nové indikační omezení účinné látky avelumab

29. 4. 2021 07:38

Avelumab je hrazen v monoterapii k léčbě dospělých pacientů s metastatickým karcinomem z Merkelových buněk (stadium IV) za kumulativního splnění následujících podmínek:  a) pacient má výkonnostní stav 0 až 1 dle ECOG;  b) pacient nevykazuje přítomnost klinicky aktivních mozkových metastáz anebo jsou mozkové metastázy adekvátně léčeny; c) pacient není dlouhodobě léčen systémovými kortikosteroidy. Jaké další podmínky musejí být splněny? To se dozvíte ZDE.

Informace o úhradě léčivých přípravků
Seznamte se s výhodami projektu Mujpacient.cz
Seznamte se s výhodami projektu Mujpacient.cz

27. 4. 2021 17:12

O tom, že hlavním cílem a přidanou hodnotou konzultačního a vzdělávacího projektu Mujpacient.cz je second opinion, sdílení případů a rychlá zpětná vazba, není pochyb. Seznamte se však detailně s fungováním projektu, členy kolegia i názory lékařů, kteří už konzultaci využili. Vše najdete v krátkém videu. 

Videa
Kolik lékařů nás měsíčně sleduje? Prozradíme ve videu
Kolik lékařů nás měsíčně sleduje? Prozradíme ve videu

23. 4. 2021 07:50

Podívejte se na krátké video, v němž se dozvíte nejen zajímavé výsledky statistik, ale představíme také nový vzdělávací formát – cyklus akreditovaných kazuistik. Proč kazuistiky lékaře zaujaly? Kolik se jich zapojilo? A co nového v rámci projektu připravujeme? Odpovědi na tyto otázky přinášíme v krátkém videu. Jsme tu PRO VÁS!

Videa
Vychází číslo 2, ročník 34, časopisu Klinická onkologie
Vychází číslo 2, ročník 34, časopisu Klinická onkologie

21. 4. 2021 09:05

Nové číslo časopisu Klinická onkologie se věnuje radikální reiradiaci rekurentních nádorů hlavy a krku s využitím zevní radioterapie. Redakční rada dále upozorňuje na původní retrospektivní studii FDG-PET/ CT v diagnostice a hodnocení léčebné odpovědi Castlemanovy choroby a na kazuistiku o  cílené léčbě Xp11 renálního karcinomu. Čtěte ZDE.

Novinky z Linkos
Celé znění NOP 2021
Celé znění NOP 2021

7. 4. 2021 17:41

Zveřejňujeme aktuální znění Národního onkologického programu České republiky (NOP ČR). NOP ve znění uvedeném na Linkos je oficiálním programem, který vypracoval a schválil výbor ČOS ČLS JEP. NOP byl vypracován na základě požadavku vlády ČR. Dne 6. 4. 2021 byl předán na MZ ČR ministrovi zdravotnictví.

Celé znění NOP 2021 si přečtěte ZDE.

Novinky z Linkos
Aktualizovaný Národní onkologický program České republiky (NOP ČR) – strategie a cíle
Aktualizovaný Národní onkologický program České republiky (NOP ČR) – strategie a cíle

7. 4. 2021 17:36

K dubnu 2021 proběhla aktualizace textu Národního onkologického programu (NOP ČR). Cíle NOP, tak jak jsou definovány v úvodu, zůstávají stále v platnosti a jejich význam se do budoucnosti nijak nemění. Prevence je základním pravidlem, které je podporováno onkology, i když jimi není v celé šíři realizovatelná. Je problémem celospolečenským, politickým i každého jedince v ČR. Dominantní úlohu v prevenci hrají praktičtí lékaři. Přečtěte si hlavní cíle a strategie NOP.

Novinky z Linkos
Pokroky v léčbě sarkomatoidního renálního karcinomu
Pokroky v léčbě sarkomatoidního renálního karcinomu

4. 4. 2021 09:58

Sarkomatoidní dediferenciace renálního karcinomu se může vyskytnout u většiny histologických podtypů renálního karcinomu (RCC). Je spojena s velmi špatnou prognózou. Sarkomatoidní diferenciace se objevuje u cca 4 % všech RCC, ale je přítomna u až 20 % metastatických RCC. Jedná se často o relativně mladé pacienty ve věku méně než 60 let. Jaké jsou aktuální pokroky v léčbě?

Odborné články
Genetické testování u karcinomu prostaty: kdy a jak?
Genetické testování u karcinomu prostaty: kdy a jak?

4. 4. 2021 09:49

Obecně je známo, že muži s karcinomem prostaty (PCA) s genetickými změnami jsou skupinou nemocných se špatnou prognózou z hlediska dlouhodobého přežití. Pro genetické testování byli doporučeni jedinci s metastatickým onemocněním nebo rodinnou anamnézou naznačující dědičný karcinom prostaty. Prioritní geny metastatického onemocnění zahrnovaly BRCA2, BRCA1 a geny pro opravu, jako je ATM. Celý článek je k dispozici ZDE.

Odborné články
Vakcinace proti COVID-19 z pohledu onkologa
Vakcinace proti COVID-19 z pohledu onkologa

4. 4. 2021 09:35

Podle provedených studií a průzkumů lze považovat za prokázané, že nejrizikovější skupinu onkologických nemocných z hlediska COVID-19 představují pacienti s hematologickými malignitami. Pacienti se solidními nádory mají vyšší riziko těžkého průběhu infekce do jednoho roku od diagnózy (lze u nich předpokládat negativní vliv probíhající onkologické léčby). Vyšší riziko fatálního průběhu COVID-19 mají také pacienti s progredujícím nádorem. Přečtěte si celý článek.

Odborné články
Jak provádět screening nosičů mutací BRCA na karcinom prostaty
Jak provádět screening nosičů mutací BRCA na karcinom prostaty

4. 4. 2021 08:08

Mutace BRCA1 a BRCA2 patří k hlavním hereditárním příčinám nádorů v bílé populaci. Nosičství mutací BRCA2 a pravděpodobně i BRCA1 je spojeno s vyšším rizikem karcinomu prostaty. Kromě toho jsou zárodečné mutace BRCA1 a BRCA2 spojeny s onemocněním vyšší agresivity, což se projevuje nižším stupněm diferenciace (tedy vyšším Gleasonovým skóre) a vyšším stadiem v době diagnózy. Kromě toho jsou mutace BRCA1 a BRCA2 významně spojeny se zvýšeným rizikem recidivy, progrese do metastatického onemocnění a úmrtí na karcinom prostaty.

Autor: doc. MUDr. Tomáš Büchler, Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice

Odborné články
Nález penilní intraepiteliální neoplazie vysokého grade  vedl ke zjištění onemocnění AIDS
Nález penilní intraepiteliální neoplazie vysokého grade vedl ke zjištění onemocnění AIDS

4. 4. 2021 07:58

Většina kožních maligních nádorů mužského genitálu jsou karcinomy skvamózní – dlaždicobuněčné – a jsou spojené s HP infekcí, především typem HPV 16 (ve 22,4 % u verukózního skvamózního karcinomu a ve 36–66,3 % u bazaloidního a bradavčitého subtypu). Nádor může být invazivní nebo má léze charakter penilní intraepiteliální neoplazie tří klinických variant: Queyratovy neoplazie, Bowenovy choroby a bowenoidní papulózy. 

Autorem kazuistiky je MUDr. Marek Krolupper.

Kazuistiky