Pacientka s nádorom uretry

21. 3. 2019 19:35
raritní

Pacientka /nar.1959/ mala v 01/14 vykonanú extirpáciu nádoru vonkajšieho ústia uretry, histol.: distálny koniec uretry- invazívny skvamocel.karcinom,nerohovatejúci, G3, infiltrujúci submukozu,svalové vlákna, zachytená angioinvázia, okraje infiltrované nádorom / údaje podľa dostupnej dokumentácie/. Konzultácia ohľadom cystoureterectomie - neindikovaná, observácia.
10/16 st.p. extirp. LU z pravej ingviny /prítomný paket LU, opuch PDK/. Podľa CT výrazná pravostranná pelvická a ingvinálna LAP.
gynekolog. vyš. 10/16: st.p. HYE s adnexectomiou bilat. pre myomatozny uterus v r. 2013, nález negat.
st.p. 6 cykloch CHT v kombinácii paklitaxel, ifosfamid, cisplatina do 03/17
PET/CT 05/17- nález reziduálne viabilnej hypermetabolickej LU pri vasa iliaca externa aj communis l.dx.- mts, inak bez patolog. zmien v iných lokalitách.
S navrhovaným ožarovaním pac. nesúhlasila. 06/17-extirpácia LAP z oblasti vasa iliaca communis a externa l.dx.- histol. tukové tkanivo s 3 LU bez nálezu mts.Observácia cca 1 rok.
V 07/18 verifikovaná progresia ochorenia,PET/CT: LAP v retroperitoneu,parailicky s prevahou vpravo a v pravej ingvine, nová LU supraklavikulárne vľavo,LU v mediastine a pľ. hiloch susp.
st.p. CHT v schéme 5-FU + karboplatina / 5 cyklov do 02/19- na žiadosť pacientky ukončené/
PET/CT 03/19 - pribudli nové hypermetabolické LU-krk,parailicky a ingvinálne l.sin, progresia veľkosti LU v mediastine, metab. aktivity LU v pľ. hiloch, progr. metab. aktivity aj LAP v retroperitoneu s miernou regresiou veľkosti, stacionárne hypermetab. LU supraklavikulárne l.sin., mediastinálne subkarinálne, v úrovni Ao oblúka,parailicky dx a v pr. ingvine. Drobné noduly v pľ. parenchyme pod priestorovým rozlíšením PET.
Prosím o posúdenie možnosti ďalšieho terap. postupu, nakoľko pac. je klinicky v dobrom výkonnostnom stave, v anamnéze bez závažných komorbidít. Ďakujem.

Reakce: 4

Pokud bude možná histologická verifikace, tak bych ji provedl. V případě stejné histologie (skvamocel. Ca) bych se pravděpodobně vrátil k taxanům (paklitaxel v monoterapii) - dobrý efekt léčby a interval od posledního podání paklitaxelu jsou 2 roky.

MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.
MUDr. Radek Lakomý, Ph.D. 22. 3. 2019 09:25

souhlasím s kolegou, paclitaxel je v případě dané histologie dobrou variantou, event. by ještě přicházela v úvahu kombinace cis DDP + gemcitabinu, ale půjde o toxičtější kombinaci.

Také souhlasím, histologická verifikace metastáz by byla přínosem. Systémová léčba následně dle onkologa.

prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.
prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc. 22. 3. 2019 12:14

Histologická verifikace bude pro další léčbu nezbytná, byť se dá při R1 resekci předpokládat. Podle typu tumoru pak systémové léčbě. Ovšem záleží i na pacientce, která "modifikuje" navržené postupy léčby.

MUDr. Michaela Matoušková
MUDr. Michaela Matoušková 24. 3. 2019 12:48