Přehled případů, na které se ptali Vaši kolegové lékaři

» Onkolog, Urolog » Karcinom prsu » generalizace triple negativního karcinomu prsu

generalizace triple negativního karcinomu prsu

2. 2. 2011
Pacientka P.Š 36 ti letá žena měla 7/2009 diagnostikovaný ca mammae l.dx., 7/09 podstoupila ablaci a exenteraci vpravo pro invazivní duktální karcinom G3 s postižením axilárních uzlin, triple negativní. Ki 67 40% TNM - stadium:pT2N1a(14/3+)M0 Pacientka absolvovala adjuvantní chemoterapii 4x AC + 4x Docetaxel. Od 7/09 do 1/10 , dále provedena adjuvantní RT v dávce 50Gy do 3/10 Je BRCA1/2 negativní, v době remise jen mírný lymfedem PHK, léčena lymfodrenáží,. V rámci přešetření před plánovanou plastikou 9/10 zjištěna drobná lokální recidiva nádoru téhož histologického složení v axilárním výběžku jizvy, ta byla operačně odstraněna 10/10, restaging negativní, ale na PET –CT mnohočetné plicní metastázy. Proto od 10/10 do 12/10 léčena v rámci první linie léčby triple negativního karcinomu prsu kombinací paklitaxel + bevacizumab, s dobrou subjektivní odezvou, léčba byla ale komplikovaná opakovanými infekty horních cest dýchacích, vyžadujícími antibiotickou léčbu. Z toho důvodu byla od 1/11 hospitalizovaná a absolvovala intravenózní antibiotickou léčbu. V průběhu 1 /11 zvětšování rezistence pod jizvou po exstirpaci recidivy a elevace markerů ( Ca 15.3 62,5 KIU/l) se suspektní progresí na plicích dle rtg. Další systémová léčba ?
Sdílet

Reakce kolegia: 3

Odpověď na komplexní adjuvantní léčbu vydržela jen přibližně 6 měsíců, došlo tedy k časnému selhání lokální léčby operační i RT, stejně jako celkové v podobě systémové CHT, přes zařazení taxanu a anthracyklinu. Na paliativně podávanou kombinaci druhého z taxanů s cílenou léčbou bevacizumabem byla podle záznamu odpověď subjektivní, odpověď objektivní není známa, zda je vůbec při krátké době podávání měřitelná. Uvedené komplikace mohou být v souvislosti s rozsahem nálezu, ale mohou vypovídat i o zhoršené toleranci pacientky. V jiném režimu, než byl použit, Avastin ani v Evropě prakticky podávat nelze. Stále jsem zastáncem zařazení platinového derivátu do léčby TNBC (byť není BRCA+), proto bych před změnou např. na režim XeNa uřednostnil kombinaci gemcitabinu s nejlépe cisDDP nebo alespoň karboplatinou. Z naší klinické praxe se však obávám, že s ohledem na dosavadní průběh bude onemocnění rezistentní vůči všem terapeutickým snahám a velmi špatnou prognozu nemocné se jen těžko podaří alespoň na nějaký čas odvrátit, léčebná odpověď nemude zřejmě delší dobu udržitelná.

Jedná se o relativně chemorezistentní onemocnění (rychlá progrese po adjuvanci, progrese během chemoterapie). Navíc měla pacientka během chemoterapie opakované infekční komplikace. Taky bych se klonila k režimu na bazi platiny v kombinaci s gemcitabinem (cDDP nebo CBDCA), nebo režim CMF s kterým máme dobré zkušenosti u triple negativního karcinomu prsu.

Jedná se o prgnosticky nepříznivý, rychle progredujcí a pravděpodobně velice resistentní karcinom recidivující lokálně a současně metastázující. Vzhledem k věku nemocné bych se určitě pokusila o aplikaci další systémové léčby v kombinaci s platinovým derivátem, pravděpodobně s Gemzarem, v případě efektu a dobrého PS bych řešila následně i lokální recidivu.

Další případy

G1 smíšený ca mamae pT1bpN1(1/3) - adjuvantní CHT?

3. 4. 2024 13:07

Pacientka ročník 1970, postmenopauzální po operaci HYE a AX v r. 2023 pro myom nyní ca mamae l.sin pT1bpN1(1/3)G1, po parciálním výkonu 21.3.2024 dobře difer. smíšený karcinom prsní žlázy, karcinom NST a tubulární karcinom (65% tubulární) LVI 0,pn 0,...

Adjuvantní léčba u lobulárního ca

2. 4. 2024 09:51

Pac. ročník 1976 s nově dg. ca mamae l.dx po ME ..tu 55 mm, G2 lobulární IHC ER 100% PR 70% Her 2 neg, Ki67..7% pT3pN0(+ITC/1SNLU) premenopauzální, bze komorbidit navrhnuta RT na obalst hr stěny a HT IA s LHRH (ev v čase ovarektomie) a abemaciclib, b...

Léčba 29 leté BRCA2 pozitivní ženy s karcinomem prsu s různými histologickými nálezy v biopsii a po operaci

24. 3. 2024 09:41

Vážení kolegové, prosím o názor na léčbu 29leté pacientky, které bylo v lednu t.r. bioptováno ložisko v pravém prsu vel. 1,5 cm s histologickým nálezem: invazivní NST karcinom, G2, ER 95%, PR 20%, ki6720%, HER2 2+, ale FISH amplifikace negativní, cT1...

Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.