Přehled případů, na které se ptali Vaši kolegové lékaři

» Onkolog, Urolog » Karcinom prsu » Léčba hormonálně pozitivního lokoregionálně pokročilého karcinomu prsu u mladé pacientky

Léčba hormonálně pozitivního lokoregionálně pokročilého karcinomu prsu u mladé pacientky

17. 2. 2023
raritní

Pacientka - 37 let, interně zdráva, v anamnéze 2x císařský řez, bez trvalé medikace, od léta 2022 hmatá rezistenci levého prsu, 1/23 potvrzen karcinom levého prsu na rozhraní HQ až v HZQ, dle UZ ložisko vel. 17x10mm. Z biopsie tumor verifikován jako invazivní duktální ca G1 + DCIS s fokální nekrotizací G1+G2, ER 100% PR 60% HER2 slabě pozitivní (skore 2+) VFN FISH negat poměr kopií genu Her2/CEP17 je 0,96. Ki67 10%. Klinicky patrné vtažení kůže na rozhraní ZQ , pod vtažením tuhé tu ložisko 4cm v prům, volně v prsu, vcelku dobře ohraničeno.

Doplněný staging bez generalizace, mamograficky denzní nepřehledná žláza, lehká asymetrie žlázy vlevo v HZQ, na UZ susp. LU L axily 13x8mm, tu ložisko v HZQ 25x11mm. MR prsu s rozsáhlou TU infiltrací L prsu v rozsahu HZQ s okrajovým přesahem na DZQ (cca 7x3cm ), široce naléhající na hrudní stěnu, bez dělícího tukového proužku. Korelující časné sycení, restrikce difuze i shodná restrikce difuze v axilárních LU, které rozměrově do 13mm v delším rozměru.

Prosím o Vaši konzultaci stran vhodného léčebného postupu, i přes vysokou horm. pozitivitu a nízký KI 67 podat chemoterapii AC/ T, před zahájením Zoladex?? Děkuji. Níže výsledky vyšetření.

Vstupní vyšetření: Ultrasonografie prsů 23.12.2022 09:40 půl roku rezistence v levém prsu. Bez obtíží, prevence, samoplátce Ultrazvuk prsů: Žlazový typ mléčné žlázy, vlevo v místě udávané rezistence na rozhraní HQ až v HZQ je neostře ohraničená hypoechogenita vel. 17x10mm, jinak bez ložiskových patologických změn a lymfadenopatie. Ložisko nejasné etiologie vlevo, doplníme biopsii pod UZ

Biopsie z levého prsu pod ultrazvukem: Byla provedena biopsie z ložiska vel. 17 mm, uloženého v HZQ. Odebrány 3 vzorky pomocí 14 G jehly, průběh bez komplikací, pacientka poučena.

Bioptické vyšetření 10.1.2023 06:59

Číslo žádanky: 263/23 Odběr: 9.1.2023 13:38 Příjem: 10.1.2023 06:59 Vyšetřeno: 11.1.2023 13:19 Lokalizace: T04030 Onkol. diagnózy: M85003 Obdrželi jsme celkem 3 částky z jehlového odběru z HZQ levého prsu délky 11, 8, 10 mm(poslední potrhaný). I. - III. Punkční vzorky z prsu s nálezem invazivního duktálního karcinomu G1 s desmoplastickým stromatem a doprovodnou komponentou duktálního karcinomu in situ (DCIS) s fokální nekrotizací, grade 1 a fokálně grade 2; bez zastižené invaze do tukového vaziva, bez pozorované lymfangioinvaze (D2-40). Imunohistochemicky v komponentě DCIS pozitivita myoepitelií (aktin+, p63+); invazivní tumor s arteficiální slabou až středně silnou expresí p63.

Výsledek vyšetření receptorů, HER2 a Ki67: Průkaz estrogenových receptorů (klon EP1, DAKO) je pozitivní (pozitivita v 100% nádorových buněk), průkaz progesteronových receptorů (klon PgR 636, DAKO) je pozitivní (pozitivita v 60% nádorových buněk). Průkaz HER2 (c-erbB-2 Oncoprotein, DAKO) - slabě pozitivní (skore 2+). Průkaz proliferačního markeru Ki67 (klon MIB-1, DAKO) je pozitivní v 10% nádorových buněk.

Závěr: punkční biopsie z HZQ levého prsu s nálezem invazivního duktálního karcinomu G1 s komponentou DCIS G1+2; bez zastižené invaze do tukového vaziva, bez pozorované lymfangioinvaze. Biopsii postupujeme k vyšetření stavu genu Her-2/neu na Ústav patologie VFN v Praze. MKN-O-3: M850031, Dg: C504, Topog.: C504, T04030, pTX, pNX, pMX, RX, +pTis(DCIS)
1.2.2023 10:33 Vyšetření genu Her2/neu (Ústav patologie VFN a l. LF UK v Praze): vyšetření exprese proteinu Her2/neu certifikovaným kitem: slabě pozitivní (skore 2+); FISH - amplifikace genu Her-2/neu nalezena nebyla; poměr kopií genu Her2/CEP17 je 0,96. Objektivní vyšetření: PS: 0 výška 161 cm, hmotnost 57 kg, BMI 22 kg/m2, BSA 1,594 m2, IBW 54,76 kg, ABW 55,65 kg, orientovaná, bez ikteru a cyanosy, bez dušnosti
Hlava: nebol zornice izo, reagují jazyk ve stř. čáře bez povalku, hrdlo klidné Krk: pulsace karotid sym, náplň krčních žil přim, LU nehm
Hrudník: poklep nad plicemi plný jasný, dýchání alv čisté, AS prav 2 ozvy ohr
Prsy: v levém prsub v ZQ hematom, patrné vtažení kůže na rozhraní ZQ, pod vtažením tu ložisko 4cm v prům, volně v prsu, tuhé, ohraničení, jinka prsy bez rezistence, axily, nadklíčky bez rezistence
Břicho: měkké, nebol, H 0, L 0, tpt bil neg, tř. Lu nezv, jizva po SC klidná, p.r. zevně klidné, indagace nebol na dosah prstu bez rezistence, na rukavici hn. stolice, bez příměsi DKK: bez otoků, známek TEN

Staging: UZ břicha+MP 2.2.2023 15:59

OA: ca prsa - invazivní dukt.ca. Játra jsou obvyklé velikosti a struktury, bez ložisek. V. portae nerozšířená, volně průchodná. Normální nález na žlučníku, žlučových cestách, pankreatu, obou ledvinách a slezině. Břišní aorta a pánevní tepny nerozšířeny, zvětšené LU v retroperitoneu nezobrazuji. Přehledné střevní kličky bez patrných změn. Močový měchýř středně naplněn, anechogenní, hladkostěnný. MP bez patrné patologie. Z: V sonografickém obrazu bez suspektních ložiskových změn char. meta postižení, bez lymfadenopatie při zákl. onkodg. ká RTG hrudníku+bočná
2.2.2023 11:33 Plicní parenchym bez ložisek, hily a cévní kresba přiměřené. Bránice ostrá, hladká, úhly volné. Srdeční stín a horní mediastinum nerozšířeny. Scintigrafie skeletu
30.1.2023 09:29 Indikace k vyšetření: nově dg ca prsu Celotělová scintigrafie skeletu po aplikaci 610 MBq 99mTc-HDP i.v.: Scintigrafický obraz lebky, všech částí páteře, žeber a pánevních kostí i ostatních částí skeletu včetně dlouhých kostí a kloubů je fyziologický. Podle tomografických řezů zaměřenýcvh na LS a část Th pateře je rovněž bez ložisek.

Závěr: Normální scintigram skeletu, bez známek aktivní ložiskové kostní přestavby. Použitý přístroj: gamakamera Brightview XCT firmy Philips (výr.č. 6000262)

Diagnostická mamografie 26.1.2023 08:41
Mammografie: Bioptický prokázány TU vlevo v HZQ. Heterodenzní typ mléčné žlázy s lehkou asymetrií vlevo v HZQ, bez jasných ložiskových změn, mikrokalcifikací a lymfadenopatie.

Ultrazvuk nadklíčků, axil a prsů: Oboustranně nadklíčky, pravhý prs a pravá axila beze změn, zvětšené uzliny ani jiné patologické změny neprokazuji. Vlevo neostře ohraničená, hůře přehledná hypoechogenita 25x11mm, v axile uzlina suspektní uzlina vel. 13x8mm.

Závěr: Tabár IV, vzhledem k horšímu hodnocení rozsahu TU změn na MG a UZ vyš., dop. doplnit MR prsů.

Echokardiografické vyšetření (TTE)24.1.2023 12:44 - LK nedilatovaná EDD 40mm s normální systolickou i diastolickou funkcí, bez regionálních poruch kinetiky, bez hypertrofie, EF LK 60-65% - PK nedilatovaná s normální systolickou funkcí (RVD1 26mm, TAPSE 19mm) - Ao chlopeň trojcípá, bez vady, prox. asc. aorta 25mm - Mi chlopeň bez vady - Tri regurgitace stopová, max gradient nelze, DDŽ 18mm, kolabuje >50%, nejsou nepřímé známky klidové plicní hypertenze - bez perik. výpotku

2.2.2023 11:29 Biochemie - krev: S-I-HEM: slabá hemolýza S-CEA.: 2,19 S-C153: 24,1 MR prsu nativně + KL16.2.2023 07:42 MR prsů nativně + KL: A: Ca L prsu, invazivní duktální + DCIS. Provedeny T1 fl2d nonfs axiálně, T1 fl3d spair axiálně nativně + dynamicky po palikaci 15ml Prohance i.v. - (5 postkontrastních serií), dále T2 tse axiálně, stir axiálně, T1 fl3D spair axiálně HR. FGT/C, BPE/C.
VPRAVO - výraznější sycení pozadní, bez jasných ložiskových či suspektních NME. Axila bez patrné lymfadenopatie.
VLEVO - rozsáhlá TU infiltrace v rozsahu HZQ s okrajovým přesahem na DZQ (cca 7x3cm), široce naléhající na hrudní stěnu, bez dělícího tukového proužku. Korelující časné sycení, restrikce difuze i shodná restrikce difuze v axilárních LU, které rozměrově do 13mm v delším rozměru.

Přílohy:
Sdílet

Reakce kolegia: 3

Vzhledem k rozsahu nádoru, suspektnímu postižení uzliny a věku nemocné, bych i přes vysokou hormonální pozitivitu a nízké KI 67 zahájila standardní neoadjuvantní chemoterapii s paralelní léčbou Zoladexem, za častých kontrol efektu terapie. V případě, že by nádor na chemoterapii vůbec nereagoval, ponechala bych LH-RH inhibitor a pokusila se o operační řešení. Léčebnou strategii by mohl také modulovat výsledek genetického testování.

U pacientky se jedná podle fenotypu o luminální A nádor u kterého nelze očekávat odpvěď na chemoterapi. Navíc je v okolí nádoru masívně DCIS komponenta, která taky na léčbu nereaguje. Doplnila bych CT hrudníku k vyloučení průrstání nádoru do hrudní stěny. Pokud by nádor do hrudní stěny neprorůstal, tak bych volila primárně operační řešení, patrně totální mastectomii a dle výsledku histologické verifikace uzliny v axile buď dissekci axily (v případě pozitivity) nebo SNB ( v případě negativity)
Pokud by nádor do hrudní stěny prorůstal, jednalo by se o lokálně pokročilý nádor, inoperabilní a pacientku bych začla léčit systémovou terapií kombinací LHRH analoga+ inhibitor aromatázy + CDK 4/6 inhibitor. Podle léčené odpovědi bych časem zvážila operační řešení.

Já bych vzhledem k TNM klasifikaci i přes to, že jde o nádor luminal A volila cestu prim. chemoterapie včetně LH-RH analoga za pečlivých kontrol efektu léčby, jak psala prof. Tesařová. U takto rozsáhlého tumoru se dá předpokládat určitá heterogenita a díky tomu event. i nějaký parc. efekt. Pokud by nenastal, potom je na řadě okamžité operační řešení.

Další případy

G1 smíšený ca mamae pT1bpN1(1/3) - adjuvantní CHT?

3. 4. 2024 13:07

Pacientka ročník 1970, postmenopauzální po operaci HYE a AX v r. 2023 pro myom nyní ca mamae l.sin pT1bpN1(1/3)G1, po parciálním výkonu 21.3.2024 dobře difer. smíšený karcinom prsní žlázy, karcinom NST a tubulární karcinom (65% tubulární) LVI 0,pn 0,...

Adjuvantní léčba u lobulárního ca

2. 4. 2024 09:51

Pac. ročník 1976 s nově dg. ca mamae l.dx po ME ..tu 55 mm, G2 lobulární IHC ER 100% PR 70% Her 2 neg, Ki67..7% pT3pN0(+ITC/1SNLU) premenopauzální, bze komorbidit navrhnuta RT na obalst hr stěny a HT IA s LHRH (ev v čase ovarektomie) a abemaciclib, b...

Léčba 29 leté BRCA2 pozitivní ženy s karcinomem prsu s různými histologickými nálezy v biopsii a po operaci

24. 3. 2024 09:41

Vážení kolegové, prosím o názor na léčbu 29leté pacientky, které bylo v lednu t.r. bioptováno ložisko v pravém prsu vel. 1,5 cm s histologickým nálezem: invazivní NST karcinom, G2, ER 95%, PR 20%, ki6720%, HER2 2+, ale FISH amplifikace negativní, cT1...

Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.