Přehled případů, na které se ptali Vaši kolegové lékaři

» Onkolog, Urolog » Karcinom prsu » Relabující ca prsu

Relabující ca prsu

31. 10. 2023

Vážené kolegium, ráda bych zkonzultovala případ mé pacientky, kterou léčim od r. 2015, snad je souhrn srozumitelný

11.2015 DCIS mammae l.sin - stp. extirpaci ve Vítkovicích bez SNL, Ki 67:25, ER 95%, G2, na ploše 12x11mm, stp. RT lev. prsu do 50Gy/25fr, nasazen tamoxifen.
09.2017 stp extirpaci lymfatické uzliny z levé axilly, histologie : CK pozitivní metastáza karcinomu papilárního, tubulárního a solidního uspořádání s převažující extracelulární hlenoprodukcí nález hodnotíme jako metastázu karcinomu mléčné žlázy, který má pacientka v anamnéze. Nelze jednoznačně určit zda se jedná o metastázu v lymfatické uzlině či o metastázu v okolní paranodální tukové tkáně. - stp CHT AC4x -P w a následná mastektomie bilat (vpravo pofylakticky) histologie : Histologie: levý prs: velikost tumoru: 6 mm, R0, non SNL 3x negat, typ nádoru: mucinózní karcinom G1, angioinvaze a invaze do lymfatik ne. ER (0%), PR (0%), C-erb: 0, Ki67 dosahuje 5%,

10/2018 2.relaps axily VLEVO, biopsii potvrzen invazivní karcinom NST G2 typ rostoucího v kribriformních růstových vzorech, ER 80%, PR 0 % , FISH negat . 04/2019 stp. adjuvant RT axily, NJ vlevo, 2.12.2020 stp HE + AE billat LPS, Arimidex tbl
6/2020 3.relaps l. axily VLEVO, . stp extirpaci, - H: karcinom duktální metastatický ER 90%, PR 20%, Ki 67 20%. cerb 1+, R0.

od 7/2020 Aromasin tbl 9/2021 4.relaps kůže a podkoží VLEVO (dr. T.). excise kůže - v koriu struktury invaz NST G1 - typ duktální s extracelulární mucinprodukcí původem v mléčné žláze, Ki67 10% ER 100% , PR 0% ,Her2/neu negat, .

od 11/2021 Tamoxifen tbl 9/2022 5. relaps okolí jizvy axily vlevo . stp exstirpaci histologie - preparát č.1: drobná recidiva při přední axil. řase vlevo preparát č.2 : recidiva při zadní axil. řase vlevo preparát č.3 : recidiva ve střední axile vlevo č.1 Průřezy kůží a podkožím, kde v podkoží zastižena drobná metastáza obdobního vzhledu jako je popsaná níže č.2. b/ Tukově vazivová tkáň prostoupena metastázou karcinomu popsaného níže. č.3. c/ Tukově vazivová tkáň prostoupena strukturami karcinomu NST, který vykazuje pozitivitu v GATA3, ER 90 %, E-cadherin, p120 (membranově) a negativitu v p63 a PR. Proliferační aktivita v Ki67 je 30 %. Dodatek nálezu 09.11.2022 Výsledek molekulárně genetického vyšetření CL.2022/1218 Materiál: tkáňový blok č. 13005/2022 C Nebyla nalezena amplifikace genu Her-2/neu.
Pacientka NESPLŇUJE kritéria Her-2 pozitivity. . od 11/20022 cílená léčbě, Verzenios, Faslodex s velmi dobrou tolerancí dosud 7/2023 relaps v S4B jater PET/CT - Nodularity v S6 plíce vpravo +- bez vývoje velikosti, dnes s jen chabou depozicí FDG (SUVmax-bw 1,2). Dále plíce bez ložisek bilat., pleurální dutiny bez výpotku., Nodularity v S6 plíce vpravo +- bez vývoje velikosti, dnes s jen chabou depozicí FDG (SUVmax-bw 1,2). . 10/2023 MR jater - Ložisko v S4B jater se zn. zvýšené celularizace s malígním chováním.
11/2023 verifikace se nezdařila, v plánu SBRT ložiska jater NGS panel CNV analýza orientačně svědčí pro vysoký stupeň chromozomální nestability nádoru. S ohledem na tento nález lze zvážit léčbu PARP inhibitory. Byla zjištěna výrazná overexprese CCND1 a vysoká exprese CDK12 a CDK4. Teoreticky lze zvážit léčbu CDK inhibitory. Byla zjištěna duplikace a také vysoká exprese genu ERBB2 (HER2). Teoreticky lze zvážit léčbu trastuzumabem. Ve vzorku tkáně nádoru prsu NEBYLY nalezeny klinicky významné fúze na úrovni RNA relevantní pro karcinom prsu (NTRK1, NTRK2, NTRK3, MET, FGFR1, FGFR2, FGFR3, ALK, ROS1, RET). Tento nález nevylučuje patogenní varianty, které nebyly provedenou mutační analýzou zachyceny (varianty v nevyšetřených oblastech genu, v regulačních oblastech nebo hluboko v intronech). Pomocí použité metody je problematická detekce velkých genomických delecí či duplikací a mutací v genech, které mají pseudogeny. CNV analýza je v současné době považována za pomocnou metodu při odhalování delecí a duplikací celých exonů genů. Limitací této analýzy jsou méně pokryté oblasti analyzovaných genů, přítomnost pseudogenů a absence doporučeného postupu hodnocení. CNV analýzu lze tedy považovat za orientační a její závěry je nutno vždy ověřit jinou validovanou metodou, je-li to možné.

Prosím, co byste poradili? Děkuji za odpověď.

Sdílet

Reakce kolegia: 2

Vzhledem k chromozomální nestabilitě nádoru bych nejspíš zahájila léčbu cis platina s gemcitabinem , olaparib bych volila spíše při hereditární mutaci BRCA1/2 nebo PALB. Další možností je anti HER2 terapie, vzhledem k pravděpodobné heterogenitě overexprese HER2 ( vzhledem k předchozím negativním nálezům) nejspíše Enhertu. Pacientka také neměla everolimus, ale už byla léčená exemestanem. Výhledově by připadala v úvahu i terapie sacituzumabem govitecanem na žádost RL.

Vzhledem k současné pozitivitě HER2 a generalizaci procesu bych zvolila léčbu t.č. trastuzumab + pertuzumab + doce a do další linie event. trastuzumab deruxtecan.

Další případy

G1 smíšený ca mamae pT1bpN1(1/3) - adjuvantní CHT?

3. 4. 2024 13:07

Pacientka ročník 1970, postmenopauzální po operaci HYE a AX v r. 2023 pro myom nyní ca mamae l.sin pT1bpN1(1/3)G1, po parciálním výkonu 21.3.2024 dobře difer. smíšený karcinom prsní žlázy, karcinom NST a tubulární karcinom (65% tubulární) LVI 0,pn 0,...

Adjuvantní léčba u lobulárního ca

2. 4. 2024 09:51

Pac. ročník 1976 s nově dg. ca mamae l.dx po ME ..tu 55 mm, G2 lobulární IHC ER 100% PR 70% Her 2 neg, Ki67..7% pT3pN0(+ITC/1SNLU) premenopauzální, bze komorbidit navrhnuta RT na obalst hr stěny a HT IA s LHRH (ev v čase ovarektomie) a abemaciclib, b...

Léčba 29 leté BRCA2 pozitivní ženy s karcinomem prsu s různými histologickými nálezy v biopsii a po operaci

24. 3. 2024 09:41

Vážení kolegové, prosím o názor na léčbu 29leté pacientky, které bylo v lednu t.r. bioptováno ložisko v pravém prsu vel. 1,5 cm s histologickým nálezem: invazivní NST karcinom, G2, ER 95%, PR 20%, ki6720%, HER2 2+, ale FISH amplifikace negativní, cT1...

Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.