Přehled případů, na které se ptali Vaši kolegové lékaři

» Onkolog, Urolog » Karcinom prsu » "triple" pozitivní karcinom prsu po IVF

"triple" pozitivní karcinom prsu po IVF

2. 2. 2011
R.G. 36 let ca prsu l.sin. Dosavad. léčba: jen punkční biopsie 1/11 TNM - stadium: T2N1 M0 Nález MG a sono „ levý prs: Velikost tumoru:14x12x10 mm, intimní souvislost s fascií pektorálního svalu, ale jasně neprorůstá Axillární uzliny: UZ nejisté Klinický nález: hmatné Histologie: invazivní duktální karcinom, ER 90%, PR 60%, ki 67 30%,G2, c-erbB-2 skore 3+ jen IHC, LVI neg. Matka ca žaludku a děložní sliznice, jinak anamnéza němá Má 9 ti letou dceru a 15 ti měsíční dvojčata dcery po IVF oplodnění s 3x provedenou hormonální přípravou 1) Indikovali byste pacientku primárně k operaci a jaké ? 2) Jaký režim byste volili v rámci neo/adjuvance ? 3) Pro léčbu herceptinem byste doplnili jen hercept test nebo i FISH? 4) Hormonální léčbu byste indikovali v které fázi terapie, jakou a jak dlouho?
Sdílet

Reakce kolegia: 6

Pokud jsem porozuměl, jde o mladou ženu s tumorem vel. T1c, palpačně T2, ale vzhledem k těsnému vztahu (byť dle SONO zřejmě ne) k hrudní stěně nelze vyloučit až stádium T4 (podobně na SONO uzliny nejisté, ale klinicky téměř jisté, minim. N1). Rozhodně bych indikoval neoadjuvanci, v tomto případě i režimem FEC100, následně mastektomii s exenterací axily, podle definitivní histologie v případě nedosažení pCR adjuvanci v kombinaci taxanu s trastuzumabem. Po ní (při pokračujícícím trastuzumabu) by měla být zahájena léčba hormonální (5 let LH-RH s TMX následované prodlouženou adjuvanci letrozolem s možností zvážení provedení chir.kastrace s LAVH kdykoliv v tomto průběhu, nejlépe před ukončením 5 let kompletní estrogenní blokády nebo alespoň následně v případě návratu menstruace) a ozáření hrudní stěny a svodné lymfatiky (po neoadjuvanci raději vždy, i při nálezu pN0). Při dosažení pCR jen kombinace trastuzumabu a ozáření s hormonální léčbou stejným způsobem. Trastuzumab bych tedy ponechal na adjuvanci bez potřeby doplnění FISH.

Jedná se o malý nádor se spornou pozitivitou axilárních uzlin (UZ negativní i když jsou v axile hmatné uzliny- možným důvodem m,ůže být i předchozí tru-cu biopsie) Jediným důvodem k zvážení neoadjuvance vidím těsnou souvislost s pektorální fascií. Důvodem může být pouhá lokalizace tumoru v její blízkosti, prorůstání však není patrné. Pokud je podle radiodiagnostika jasné, že nádor neprorůstá do fascie volila bych u pacientky operaci- parciální ME s vyšetřením SNB nazmrzlo. Výhodou je i lepší informace o fenotypu nádoru z definitivního vzorku a infomace o event. postižení axilárních uzlin. Dle definitivního výsledku potom adjuvanci. Vyšetření HER2 pomocí FISH je standardní součástí histologického vyšetření nádoru. V případě overexprese bych pacientce doporučila adjuvantní chemoterapii 4x Ac, následně paclitaxel weekly s weekly trastuzumabem celkem na 12 týdnů a následně trastuzumab a 3 týdny (celkové podáni trastuzumabu 52 týdnů). Po skončení chemoterapie (paclitaxelem) bych u pacientky doporučila adjuvantní hormonální léčbu:LHRH analoga na 2-5 let (po domluvě s pacientkou a podle tolerance LHRH) a Tamoxifen na 5 let

Jedná se o mladou pacientku po IVF s tumorem T1c N1 M0, hormonálně dependentní, HER 2 pozitivní, s vyšší proliferační aktivitou bez LVI, střední diferenciace.
Důvod k neoadjuvanci bych viděla v případě pochybností vztahu tumoru a pektorální fascie, jinak bych doporučila parciální výkon + SNB (dle UZ jsou uzliny negativní) + případně dle výsledků histologie doplnění o následnou dissekci (variantou je i vyšetření froze section, ale může být též zatíženo chybou). Následně - dle definitivní histologie - tj. pokud by nebyla změna od původní, tak adj. chemoterapii + biologickou léčbu (EC 4x + sekvenčně Pacli + Trastuzumab 12x weekly), dále
adj. RT na oblast prsu (RT na oblast uzlin dle případné pozitivity axillárních LU) a pokračování v Trastuzumabu do doby 1 roku v kombinaci s léčbou hormonální (LHRH po dobu min. 2 let + TX po dobu min. 5 let), následně prodlouženou adjuvanci na 2 roky - při dosažení menopauzálních hodnot FSH (subanalýza studie MA-17 prokázala právě u žen, které byly v době stanovení dg. premenopauzální a následně se v průběhu užívání TX staly postmenopuzální výrazný benefit z prodloužené adjuvance)

Pokud jsem porozuměl, jde o mladou ženu s tumorem vel. T1c, palpačně T2, ale vzhledem k těsnému vztahu (byť dle SONO zřejmě ne) k hrudní stěně nelze vyloučit až stádium T4 (podobně na SONO uzliny nejisté, ale klinicky téměř jisté, minim. N1). Rozhodně bych indikoval neoadjuvanci, v tomto případě i režimem FEC100, následně mastektomii s exenterací axily, podle definitivní histologie v případě nedosažení pCR adjuvanci v kombinaci taxanu s trastuzumabem. Po ní (při pokračujícícím trastuzumabu) by měla být zahájena léčba hormonální (5 let LH-RH s TMX následované prodlouženou adjuvanci letrozolem s možností zvážení provedení chir.kastrace s LAVH kdykoliv v tomto průběhu, nejlépe před ukončením 5 let kompletní estrogenní blokády nebo alespoň následně v případě návratu menstruace) a ozáření hrudní stěny a svodné lymfatiky (po neoadjuvanci raději vždy, i při nálezu pN0). Při dosažení pCR jen kombinace trastuzumabu a ozáření s hormonální léčbou stejným způsobem. Trastuzumab bych tedy ponechal na adjuvanci bez potřeby doplnění FISH.

Jedná se o malý nádor se spornou pozitivitou axilárních uzlin (UZ negativní i když jsou v axile hmatné uzliny- možným důvodem m,ůže být i předchozí tru-cu biopsie) Jediným důvodem k zvážení neoadjuvance vidím těsnou souvislost s pektorální fascií. Důvodem může být pouhá lokalizace tumoru v její blízkosti, prorůstání však není patrné. Pokud je podle radiodiagnostika jasné, že nádor neprorůstá do fascie volila bych u pacientky operaci- parciální ME s vyšetřením SNB nazmrzlo. Výhodou je i lepší informace o fenotypu nádoru z definitivního vzorku a infomace o event. postižení axilárních uzlin. Dle definitivního výsledku potom adjuvanci. Vyšetření HER2 pomocí FISH je standardní součástí histologického vyšetření nádoru. V případě overexprese bych pacientce doporučila adjuvantní chemoterapii 4x Ac, následně paclitaxel weekly s weekly trastuzumabem celkem na 12 týdnů a následně trastuzumab a 3 týdny (celkové podáni trastuzumabu 52 týdnů). Po skončení chemoterapie (paclitaxelem) bych u pacientky doporučila adjuvantní hormonální léčbu:LHRH analoga na 2-5 let (po domluvě s pacientkou a podle tolerance LHRH) a Tamoxifen na 5 let.

Jedná se o mladou pacientku po IVF s tumorem T1c N1 M0, hormonálně dependentní, HER 2 pozitivní, s vyšší proliferační aktivitou bez LVI, střední diferenciace.
Důvod k neoadjuvanci bych viděla v případě pochybností vztahu tumoru a pektorální fascie, jinak bych doporučila parciální výkon + SNB (dle UZ jsou uzliny negativní) + případně dle výsledků histologie doplnění o následnou dissekci (variantou je i vyšetření froze section, ale může být též zatíženo chybou). Následně - dle definitivní histologie - tj. pokud by nebyla změna od původní, tak adj. chemoterapii + biologickou léčbu (EC 4x + sekvenčně Pacli + Trastuzumab 12x weekly), dále
adj. RT na oblast prsu (RT na oblast uzlin dle případné pozitivity axillárních LU) a pokračování v Trastuzumabu do doby 1 roku v kombinaci s léčbou hormonální (LHRH po dobu min. 2 let + TX po dobu min. 5 let), následně prodlouženou adjuvanci na 2 roky - při dosažení menopauzálních hodnot FSH (subanalýza studie MA-17 prokázala právě u žen, které byly v době stanovení dg. premenopauzální a následně se v průběhu užívání TX staly postmenopuzální výrazný benefit z prodloužené adjuvance)

Další případy

G1 smíšený ca mamae pT1bpN1(1/3) - adjuvantní CHT?

3. 4. 2024 13:07

Pacientka ročník 1970, postmenopauzální po operaci HYE a AX v r. 2023 pro myom nyní ca mamae l.sin pT1bpN1(1/3)G1, po parciálním výkonu 21.3.2024 dobře difer. smíšený karcinom prsní žlázy, karcinom NST a tubulární karcinom (65% tubulární) LVI 0,pn 0,...

Adjuvantní léčba u lobulárního ca

2. 4. 2024 09:51

Pac. ročník 1976 s nově dg. ca mamae l.dx po ME ..tu 55 mm, G2 lobulární IHC ER 100% PR 70% Her 2 neg, Ki67..7% pT3pN0(+ITC/1SNLU) premenopauzální, bze komorbidit navrhnuta RT na obalst hr stěny a HT IA s LHRH (ev v čase ovarektomie) a abemaciclib, b...

Léčba 29 leté BRCA2 pozitivní ženy s karcinomem prsu s různými histologickými nálezy v biopsii a po operaci

24. 3. 2024 09:41

Vážení kolegové, prosím o názor na léčbu 29leté pacientky, které bylo v lednu t.r. bioptováno ložisko v pravém prsu vel. 1,5 cm s histologickým nálezem: invazivní NST karcinom, G2, ER 95%, PR 20%, ki6720%, HER2 2+, ale FISH amplifikace negativní, cT1...

Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.