Přehled případů, na které se ptali Vaši kolegové lékaři

» Onkolog, Urolog » Karcinom prsu » Duktální karcinom prsu u 28leté pacientky

Duktální karcinom prsu u 28leté pacientky

3. 1. 2011
Diagnostika pravostranného karcinomu prsu 28 letá pacientka si v květnu 2005 během laktace po porodu druhého dítěte nahmatala bulku v prsu velikosti fazole. Byla sledována na gynekologii, kde byl nález v prsu připisován právě laktaci. Vzhledem k progresi nálezu byla v lednu 2006 vyšetřena na onkologickém pracovišti, kde byl u pacientky diagnostikován invazivní duktální karcinom prsu T3N1M0. Léčba pravostranného karcinomu prsu. Vzhledem k velikosti nádoru byla u pacientky indikována neoadjuvantní chemoterapie 3x FEC 100 s efektem regrese nádoru prsu. Následně pacientka podstoupila parciální mastektomií s disekcí axily. Definitivní histologie: invazivní duktální karcinom prsu, ER 92%, PR 72 %, proliferace 20%, HER 2 FISH pozitivní, angioinvaze, grade 2-3 ypT1c N2a (5/12) s minimální regresí po chemoterapii. Vzhledem k vysokému riziku relapsu byla pacientka léčena v adjuvanci konkomitantním podání paclitaxelu a trtastuzumabu v týdenním podání celkem 12, následně v 3 týdenním podání trastuzumab celkem po dobu 52 týdnů, radioterapie na oblast prsu a svodné lymfatické oblasti (ukončeno v září 2006) a hormonální léčbou: Zoladex na 2,5 roku ( do září 2008) a Tamoxifen na dobu 5 let. Diagnostika levostranného karcinomu prsu V lednu 2010 byl u pacientky při kontrolním vyšetření MR prsou zjištěn druhostranný karcinom prsu T1N0M0. V té době pacientka ještě užívala adjuvantní Tamoxifen. Léčba levostranného karcinom u prsu V únoru 2010 pacientka podstoupila parciální mastektomií, vyšetření SNB a následně pro pozitivitu SNB disekci axily. Definitivní histologie: invazivní duktální karcinom pT1c N1 (1/15 uzlin pozitivní), ER hgetrogenně 90-100%, PR 1-53%, proliferace 23-48%, HER 2 negativní Otázky k diskuzi 1) Jedná se o nádor s vyšší proliferací s metastázou v axilárních uzlinách a navíc o výrazně mladou pacientku. Indikace adjuvantní chemoterapie je tedy nesporná. Optimální je chemoterapie na bázi antracyklinů a taxanů. Ke kterému stanovisku se kloníte? a. Vzhledem k tomu, že lze u pacientky předpokládat vyšší kardiotoxicitu antracyklinů (z důvodu předchozí adjuvantní léčby antracyklinem a trastuzumabem, navíc je plánována radioterapie na oblast levého prsu), jeví se jako optimální režim 4× TC (docetaxel, cyklofosfamid). b. Antracyklin je zásadní v adjuvantní léčbě u mladé rizikové pacientky, optimálním je tedy režim 3× FEC 100 a 3× Taxotere nebo 4× EC (epirubicin, cyklofosfamid) a následně 4× Taxotere (nebo paclitaxel 12× týdně). c. Z důvodu menší kardiotoxicity zvolit režim 6× CMF (cyklofosfamid, fluorouracil, metotrexát). d. Jiné. 2) Jakou hormonální léčbu byste u pacientky zvolili? Je zajímavé, že nádor vyrostl při adjuvantní léčbě tamoxifenem a má vysoce pozitivní estrogenové receptory. Lze tedy předpokládat rezistenci na tamoxifen. V době ukončení chemoterapie má pacientka postmenopauzální hodnoty FSH a klimakterické potíže. Jakou adjuvantní hormonální léčbu byste u pacientky zvolili? a. Pouze sledování, Zoladex až v případě poklesu FSH do premenopauzálních hodnot. b. Hned nasadit Zoladex a ponechat léčbu 5 let. c. Hned nasadit Zoladex v kombinaci s Arimidexem na 5 let. d. Hned nasadit Zoladex a Arimidex a přidat v adjuvanci bisfosfonát (Zometu). e. Jiné.
Sdílet

Reakce kolegia: 3

1. Volba chemoterapie

Vzhledem k tomu, že je nemocná předléčená antracykliny a trastuzumabem, volila bych chemoterapii na základě výsledků ECHO, pokud bude EF v normě, podala bych přece jen spíše sekvenční adjuvanci 3× FEC + 3× D, protože pacientka nemá jistě vyčerpanou kumulativní dávku antracyklinů, pokud by hodnota EF byla hraniční nebo nízká, podala bych alespoň 4× TC. Kdyby se ukázalo, že je nemocná nosičkou mutace BRCA (ale to pravděpodobně není, protože jistě byla vyšetřena již při záchytu primárního nádoru), bylo by rozumné uvažovat o bilaterální ablaci, což by vyřešilo obavu z kardiotoxicity radioterapie.

2. Volba hormonální léčby

Vzhledem k věku pacientky a duplicitě bych neprodleně zahájila léčbu goserelinem s inhibitorem aromatázy na 5 let. I přes značnou předléčenost chemoterapií je pravděpodobnost návratu k menoaktivitě vysoká.

Karcinomy prsu u mladých žen do 35 let mají prokazatelně agresivnější chování, častěji se zde vyskytuje exprese HER 2 neu, angioinvaze, bilaterální výskyt, nižší bývá pozitivita hormonálních receptorů atd.

1) Vzhledem k tomu, že se jedná o ženu, která vykazovala HER 2 pozitivitu, a v souvislosti s dalšími uvedenými skutečnostmi (již proběhnuvší terapie s antracykliny a trastuzumabem, plánovaná RT na oblast sin. mammy), bych zřejmě (přes současnou HER negativitu) navrhla vyšetření amplifikace genu TOP 02 alfa minimálně z původního materiálu. (Pokud se jedná o stejný histologický typ nádoru.)

(Bylo zjištěno, že se amplifikace TOP 02 alfa prakticky nikdy neobjevuje bez současné koamplifikace HER 2. To potvrdila i studie BCIRG 006. V případě koamplifikace genů je účinnost režimů s antracykliny a bez nich srovnatelná, ale při její absenci je režim s antracyklinem efektivní výrazně méně, což svědčí pro skutečnost, že antracykliny zřejmě kromě skupiny HER 2+ a současně TOP 02 alfa+ účinné nejsou.)

V případě negativity bych volila režim bez antracyklinů, založený na kombinaci docetaxel + CFA nebo doce. + capecitabin nebo doce. + gemcitabin.

2) S ohledem na pozitivitu hormonálních receptorů, postmenopuzální hodnoty FSH a vs. rezistenci na TX bych privilegovala nasazení goserelinu v kombinaci s anastrozolem, event. + kyselina zoledronová.

Nemocná je skutečně velice riziková, pravděpodobně i nosičkou BRCA mutace, i když výsledek jejího vyšetření není zmíněn. V takovém případě by bylo nutno zvážit v brzké době i výraznější hormonální zásah v podobě chirurugické kastrace a v diskuzi uváděná mastektomie rovněž není od věci.
Ad1 - chemoterapie: u HER2 negativního tumoru je zřejmě benefit z podání anthracyklinů minimální či žádný (viz poslední podrobná právě nyní v 1/11 vyšlá metaanalýza). U mladých nemocných jsou však zatím všeobecně preferovány, jejich kumulativní dávka nebyla vyčerpána. Za předpokladu normálního ECHO nálezu bych se přiklonil k sekvenčnímu podání anthracyklinu a taxanu 3xFEC - 3x docetaxel, aplikaci režimu TC ale nepovažuji za chybnou. Škoda jen, že nejsou zatím data o porovnání 4 vs. 6 cyklů této kombinace
Ad2 - léčba hormonální: ihned po skončení adjuvantní chemoterapie by bylo vhodné zahájit kombinovanou blokádu LH-RH analogem a anastrozolem po dobu 5 let, pokud by v případě BRCA+ nebylo upřednostněno velmi záhy provedení zmíněné kastrace chirurgické. V tomto specifickém případě bych nemocné nedoporučil další těhotenství, byť za normálních okolností (nikoliv u časné duplicity) nejsou doklady o zvýšení rizika pro matku ani plod v případě gravidity a laktace považována za významná.

Další případy

G1 smíšený ca mamae pT1bpN1(1/3) - adjuvantní CHT?

3. 4. 2024 13:07

Pacientka ročník 1970, postmenopauzální po operaci HYE a AX v r. 2023 pro myom nyní ca mamae l.sin pT1bpN1(1/3)G1, po parciálním výkonu 21.3.2024 dobře difer. smíšený karcinom prsní žlázy, karcinom NST a tubulární karcinom (65% tubulární) LVI 0,pn 0,...

Adjuvantní léčba u lobulárního ca

2. 4. 2024 09:51

Pac. ročník 1976 s nově dg. ca mamae l.dx po ME ..tu 55 mm, G2 lobulární IHC ER 100% PR 70% Her 2 neg, Ki67..7% pT3pN0(+ITC/1SNLU) premenopauzální, bze komorbidit navrhnuta RT na obalst hr stěny a HT IA s LHRH (ev v čase ovarektomie) a abemaciclib, b...

Léčba 29 leté BRCA2 pozitivní ženy s karcinomem prsu s různými histologickými nálezy v biopsii a po operaci

24. 3. 2024 09:41

Vážení kolegové, prosím o názor na léčbu 29leté pacientky, které bylo v lednu t.r. bioptováno ložisko v pravém prsu vel. 1,5 cm s histologickým nálezem: invazivní NST karcinom, G2, ER 95%, PR 20%, ki6720%, HER2 2+, ale FISH amplifikace negativní, cT1...

Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.