pT1a HER2 pozitivní

25. 1. 2011 00:00

Diagnostika

U 72 leté pacientky byly zjištěny malígní mikrokalcifikace pomocí mamografie, která byla provedena v rámci screeningového vyšetření. Stereotakticky byly odebrány vzorky k histologickému vyšetření s nálezem DCIS grade 3. U pacientky byla indikována resekce mikrokalcifikací a vyšetření sentinelove uzliny.
V definitivní histologii byl naleze invazivní duktální karcinom grade 3 v terénu high grade DCIS s negativními estrogenovými a progesteronovými receptory, HER2 pozitivní s vysokou proliferací ( Ki 67 58%) pT1a (nádor velikosti 4 milimetry) SNB negativní .

Otázky do diskuse:
Jakou adjuvantní léčbu byste u pacientky indikovali:
1) chemoterapii v kombinaci s adjuvantním herceptinem
2) pouze radioterapii a sledování

Reakce: 3

Bez ohledu na event.komorbidity bych systémovou terapii neindikoval. Vzhledem k minimálnímu rozsahu tumoru není jasná indikace pro podání cílené léčby trastuzumabem (jako hraniční bych ji zvažoval u nálezu pT1b a i zde samostatně, nikoliv v uvedené kazuistice). Benefit z adjuvantní chemoterapie považuji za minimální. Doporučil bych pouze ozáření prsu a následné sledování.

MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.
MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D. 20. 7. 2012 14:36

U nemocné se jedná o velmi malý tumor, přesto histologicky poměrně nepříznivý. Pro pT1a není zatím indikace podání Herceptinu schválena, i když víme, že i zde má podání cílené léčby svoje místo.
Rozhodla bych se zejména na základě PS a komorbidit nemocné, RT musí být u parc. výkonů indikována vždy. Nevyčetla jsem, zda se jedná o prs levý či pravý (s ohledem na případnou RT), nevím, zda je nemocná riziková stran kardiotoxicity ( při event. podaném Herceptinu) tj. otázku adj. CHT a biologické léčby bych indikovala se znalostí existence těchto rizik.

Volba vždy závisí na celkovém stavu nemocné a biologickém věku, ale v tomto případě se také přikláním k názoru, spíše systémovou léčbu vynechat. Vedle radioterapie bych nemocné ještě navrhla mastectomii vzhledem k přítomnosti high grade DCIS, jako radikálnější řešení nejistoty perzistence mikroinvazivního nádoru ve zbytku prsu, pokud by existovala pochybnost o kompletnosti extirpace mikrokalcifikací.