Přehled případů, na které se ptali Vaši kolegové lékaři

» Onkolog, Urolog » Karcinom prsu » Triple negativní inv. lobulární ca - pokračování

Triple negativní inv. lobulární ca - pokračování

26. 3. 2011
Ráda bych vás informovala o dalším vývoji již zmíněné nemocné s triple negativním invazivním lobulárním ca prsu. Stručný souhrn: nemocná 63 let s výše uvedenou diagnózou sin. mammy (z biopsie ER 0%, PgR 5%, HER 2 negat., PCNA 10 %, Ki 67 5%) - v 8/2010. Dle MG a UZ - tu cca 20 mm, na NMR (8/2010) je taktéž ložisko cca 20 mm, dále je však popsáno suspektní šíření a nález vs. maligních mikrokalcifikací, které postihují takřka celý prs, bez zvětšených uzlin v axille (klinicky, dle MG,UZ i NMR) T3 N0 M0. Pac. zahájila léčbu neoadjuvantní CHT - 4 x AC (3W) s efektem mírné regrese tu infiltrátu klinicky i dle kontrolního NMR z 18.12.2010, kde je původní ložisko v mírné regresi - cca 18 mm, jinak kompletní klinická regrese dalších suspektních změn, týkajících se šíření do ostatních částí prsu. Pokračováno v podání CBDCA2 + paclitaxelu ve weekly režimech, které nebyly pro leukopenie dodržovány, proto po 4. cyklu - CHT ex a doporučena operace. Klinicky je tu infiltrát stejný, dle kontrolní MG a UZ z 1/2011 - tu beze změny až mírná progrese - cca 20 mm, dle NMR v 2/2011 bez nových patologií, výsledek identický s nálezem z 12/2010, ložisko cca 18 mm bez susp. šíření do dalších částí prsu. Pacientka si přála prs záchovný výkon. Na MK byli zastánci obou variant, jedna část preferovala radikální výkon - s ohledem na histologii lobulárního karcinomu a původní popis šíření tumoru, druhá část výkon parciální - s ohledem na současný popis NMR (tj. jedno ložisko cca 18 mm, bez dalších změn) a přání nemocné. Převážila opatrnost a nemocné byl nabídnut chirurgem radikální výkon, nemocná si následně operaci domlouvá na jiném pracovišti. Výsledek: provedena parciální mastectomie vlevo s odstraněním sentinelových uzlin, peroperačně hodnocen materiál na zmrzlo - okraje in sano, proto výkon v tomto duchu dokončen. Definitivní histologie: inv. lobulární ca, ER 6%, PgR 0%, HER2 negativní, Ki67 do 6%, tu ložisko 22 mm, okraje minimálně 5 mm in sano, uzliny v počtu 5 negativní, ypT2 ypN0 (0/5 snb) M0. Jaký další postup by jste navrhli? 1) jen adjuvantní radioterapii na sin. prs bez chemoterapie (s ohledem na histologii inv. lobulárního karcinomu, předchozí špatnou toleranci a parciální efekt chemoterapie) 2) chemoterapii a následně radioterapii (s ohledem na špatnou prognózu triple negativního karcinomu, ypT2 a nemožnost podat hormonání léčbu) 3) pokud systémovou léčbu ano, jakou navrhujete (taxany a karboplatina byly provázeny významnou hematologickou toxicitou, EF LK byla před nasazením antracyklinů 49%, po ukončení 48%) 4) jiný postup
Sdílet

Reakce kolegia: 3

Léčba nemocné probíhá dle platných guidelines, ta ovšem neříkají , jak léčit konkrétní nemocnou. Zde bych nechal rozhodnout celkový výkonnostní stav nemocné. Sám bych se vzhledem ke špatné toleranci neoadjuvantní chemoterapie přikláněl k pouhé adjuvantní radioterapii. K tomu mne vede i nízká proliferační aktiovita nádoru, byť ovlivněná předchozí chemoterapií. Před zahájením radioterapie bych však indikovat PET/CT, pro potvrzení celkové remise onemocnění.

Jsa zastáncem radikálního výkonu v tomto případě musím konstatovat, že definitivní rozhodnutí zůstalo zřejmě na nemocné (což je správně), když kvůli tomu vyhledala jiné pracoviště, které jí vyšlo vstříc (v tomto případě ale o správnosti postupu onoho pracoviště tak přesvědčen nejsem). Odpověď na chemoterapii zahrnující i anthracyklin a taxan považuji za minimální, kromě zřejmě rozpuštění mikrokalcifikací se velikost tumoru graficky ani jinak nezměnila, nevidím tedy důvod v ní nadále pokračovat. Jedinou metodou, kterou lze nyní zvažovat, je poper. ozáření a dokonce bych se vzhledem k předléčení nebál do cílového objemu výjimečně zařadit i svodnou lymfatiku, byť toto neodpovídá guidelines a jde o záležitost spornou.

Nemocnou bych indikovala k adjuvantní radioterapii, do restagingových procedur bych zařadila NMR prsu, vzhledem k typu nádoru.

Další případy

G1 smíšený ca mamae pT1bpN1(1/3) - adjuvantní CHT?

3. 4. 2024 13:07

Pacientka ročník 1970, postmenopauzální po operaci HYE a AX v r. 2023 pro myom nyní ca mamae l.sin pT1bpN1(1/3)G1, po parciálním výkonu 21.3.2024 dobře difer. smíšený karcinom prsní žlázy, karcinom NST a tubulární karcinom (65% tubulární) LVI 0,pn 0,...

Adjuvantní léčba u lobulárního ca

2. 4. 2024 09:51

Pac. ročník 1976 s nově dg. ca mamae l.dx po ME ..tu 55 mm, G2 lobulární IHC ER 100% PR 70% Her 2 neg, Ki67..7% pT3pN0(+ITC/1SNLU) premenopauzální, bze komorbidit navrhnuta RT na obalst hr stěny a HT IA s LHRH (ev v čase ovarektomie) a abemaciclib, b...

Léčba 29 leté BRCA2 pozitivní ženy s karcinomem prsu s různými histologickými nálezy v biopsii a po operaci

24. 3. 2024 09:41

Vážení kolegové, prosím o názor na léčbu 29leté pacientky, které bylo v lednu t.r. bioptováno ložisko v pravém prsu vel. 1,5 cm s histologickým nálezem: invazivní NST karcinom, G2, ER 95%, PR 20%, ki6720%, HER2 2+, ale FISH amplifikace negativní, cT1...

Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.