Karcinom plic

SCLC - LD

ONK-DG, MKN: C 349 Bronchogenní karcinom vpravo , v S10 subpluerálně vel. asi 27x25 mm s pravostrannou hilovou lymfadenopatií TPP - malobuněčný karcinom , ki 67 99% T 1...

Generalizace renálního karcinomu do plic

Případ 62letého pacienta s diagnózou: Zhoubný novotvar ledviny mimo pánvičku - st. p. LSK radikální nefrektomii vlevo pro světlobuněčný renální karcinom pT1a cN0 M0, G3 dle Fuhrmanové (26. 7. 2012, UROL). Generalizace renálního karcinomu do plic bila...

Karcinom recta - mts pľúc

Pacient narodený 1956. 17.7.2017 dolná predná resekcia rekta pre neo pT3 pN1 (2/20LU) M0 adenoca G I-II, pozitívna mutácia K-ras v kdóne 12/13. Po operácii absolvoval adjuvantú liečbu - RAT na panvu a chemoterapiu FU/FA -Mayo., dispenzarizovaný s pr...

Zvláštní typ tumoru plic

Pacientka - 53 let, v anamneze vrozená hypacusis, st.p. implantaci kochleárního implantátu, disp v psychiatrické ambulanci, svobodná, bezdětná. Dále stav po radikální excizi superficiálně se šířícího maligního melanomu kůže P hýždě v roce 2003, pT1...

BCA adenoidně cystický - generalisace

MK 1968, BCA l plíce - adenoidně cystický karcinom CHI - 15.3.2012 Levostranná PE násl.. onkologická terapie nebyla indikována, nádor chemorezistentní 3/015 - solitární meta v játrech CHI - 5.5.2015 - meta hepatis resectio hepatis...

NSCLC NOS

51 ročný pacient s NSCLC pulmonum l.dx T2N2M0 od 02/2015 02/2015 transtorak. punkce pod CT kontrolou - pozitivní záchyt nízko dif. non malobuněčný Ca St.p. neoadjuv CHT 4 cykly do 10/2015 (CsDDP + gemcitabin) St.p.VMSC 12/2015 - restaging, oper. ř...

Metastatický plicní adenokarcinom

Žena 54 let OA: hypothyreosa v substituci komp., jinak bez významných komorbidit RESS: metastatický plicní adenokarcinom, meta do uzlin mediastina, nadklíčku, RTP, skeletu mnohočetně, dg 2/2016 histol.: adenokarcinom, aktivující mutace v gen...

Meta do plic po adjuv. léčbě, mutace KRAS, stav po tromboze PDK

Pacient - 67 let do dg ca rekta s ničím neléčen V 8/16 ca rekta 10 cm od anu, tubulární adenokarcinom G2, cT3 cN1 M0 Stav po předoper radiochemoterapii do 9/16 11/16 resekce rekta, ilostomie výrazně regresivně změněný invazivní tubulárn...

Relaps karcinoidu plic v játrech a skeletu

Muž 60 let Prosím o navržení další terapie u pacienta v celkově dobrém stavu PS: 0, bez zásadních komorbidit. 2014 zjištěn tumor plic vpravo, provedena nekomplikovaná bilobektomie. Histologie : Typický karcinoid plicní vícečetný Ki67 do 2% p...

50letá pacientka

50letá pacientka bez významných komorbidit vyšetřena pro rozmazané vidění na levém oku a rezistenci v levém nadklíčku. Zhubla 9kg za 2 měsíce, jiné potíže neměla a nemá. Bez dechových potíží. Výkonnostní stav PS: 0, laboratorní parametry v mezích....

Žena, 1958

Žena, 1958, slabá exkuřačka, komorbidity: oční vada, hypothyreóza na substituci, astma Ca pulm l.dx. , T3-4N1M1b(CNS) dg. 12/2012histol. NSCLC - cytol. pap. V - adenoca, cytoblok neuroendokrinní ca, EGFR a ALK negativní, elevace proGRP 1.linie...