Jiné diagnózy

Zvláštní typ tumoru plic

Pacientka - 53 let, v anamneze vrozená hypacusis, st.p. implantaci kochleárního implantátu, disp v psychiatrické ambulanci, svobodná, bezdětná. Dále stav po radikální excizi superficiálně se šířícího maligního melanomu kůže P hýždě v roce 2003, pT1...

BCA adenoidně cystický - generalisace

MK 1968, BCA l plíce - adenoidně cystický karcinom CHI - 15.3.2012 Levostranná PE násl.. onkologická terapie nebyla indikována, nádor chemorezistentní 3/015 - solitární meta v játrech CHI - 5.5.2015 - meta hepatis resectio hepatis...

raritní

Ca ampullae Vateri

Léčebné možnosti generalizovaného Ca ampullae Vateri ? Pacientka po cefalickej duodenopankreatektomii - histologicky středně až nízko dif. adenoCa ampullae Vateri infiltrující tenké střevo, slinivku a šířící se v peripankreatickom tuku s mts do 10...

raritní

Sarkom semenného provazce

Hlavní diagnóza: C 63,1 - myxoidní liposarkom semenného provazce vpravo vel. 70x45x30 mm, st.p. operační revizi pr. třísla R1 resekce 8/17 , st.p. radikalizujícím výkonu - OE vpravo + revize třísla 10/17 TNM: 8/17 - T2aN0M0 - R1 resekce **** 10/...

raritní

Tumor varlete

Dobrý den, prosím o konzultaci dalšího postupu u 48 letý pacient, interně zdráv, sledován na urologii od 5/015 pro chr. epididymitidu , stav po plastice hydrokély vlevo 7/2015. Nově při dispenzární kontrole na UZ ložisko intratestikulá...

raritní

Poradiační sarkom

Pacientka ZN 64 let , 2009 dg Ca prsu vpravo pT1a pN1a M0, ER + 10% PR + 80% HER 2 neg G 1 , duktální ca CHI - 16.1.09 - excize tumoru po značení pro nejasný bioptický nález CHI - 18.2.09 - reexcize jizvy + exenterace axily CT - 3...

raritní

Duplex TU počas liečby trastuzumabom

60-ročná pacietka - Ca mammae l.sin., inic. pT2 (dľa dokument.extra muros) – následne u nás o 2 mes od dg. - klinicky a zobraz.vyš. T4N2M0, od 06-10/16 - neoadjuv. 1x AC, pre alerg. reakciu na adriamycin zmena TC (4x) + herceptin (2x), lok. Progre...

raritní

Recidiva po 15 ti letech

pac. s relapsem pr. prsu po ME +DA 30.5.2017 ablace dx - tu vel. 14x10x8mm,histol.:invazivní stř. difer. duktální karcinom prsní žlázy -NST- s invazí do lymfatických štěrbin ,bez známek perineurálního šíření nádoru, s přítomností intraduktální k...

raritní

Maligní hemangioendoteliom jater

Prosím o konzultaci dalšího postupu, u mladé pacientky s maligním hemangioendoteliomem jater. 42 letá pacientka s mnohaletou anamnézou ložiskového procesu jater , sled. od r. 1997/ biopsie 1998 bez malignity/ , sledována ambulantně...

raritní

Solitární fibrózní nádor jater

Prosím o radu: žena, 69 let, PS 0, před 11 lety hemihepatektomie R0 pro solitární fibrózní nádor jater s maligním potenciálem M 8815/1, nyní relaps v játrech - 2 inoperabilní ložiska histol. verifikovaná a vícečetné metastázy v obou plicích a jedno...

raritní

Intraduktální karcinom prostaty

Prosím o návrh dalšího postupu muž, 68 let, v anamnéze: hypertenze, DM na NZI; alergie nezjištěny 8/2016 vyšetřen pro mikční obtíže, PSA 0.9 ug/l, palpačně prostata cca 30 g, tužší pravý lalok biopsie prostaty - AAH pro progresi mikč...

raritní

Dlaždicobuněčný ca prsní žlázy

Pac. 72 let. OA: hypotyreóza na podkladě CHLT, hypertenze, hypercholesterolémie, palpitace při SVES a KES, chron. VAS (kořen. syndrom S1vlevo), dist. sensomotor. polyneuropatie, gonartroza, osteopenie, stp. extirpaci benigního nádoru levého prsu...